Resolució ACC/1401/2024, de 25 d’abril, publicada al DOGC numero 9152, de 29 d’abril de 2024

07/05/2024

S’aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, que consten com a annex.

Poden optar a les subvencions els ens locals o agrupacions d'ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia de Catalunya pel terme dels quals transcorri com a mínim una llera pública.

L'import màxim de la subvenció és de fins al 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 75.000 € euros per sol·licitud i 100.000 € euros per municipi.