Resolució ACC/1440/2024, de 23 d’abril, publicada al DOGC número 9153, de 30 d’abril de 2024

07/05/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçada als ens locals de l'àmbit territorial de Catalunya per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans.

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta (30) dies hàbils a comptar a partir de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han d'adreçar a l'Agència Catalana de l'Aigua per via telemàtica utilitzant el tràmit habilitat a la plataforma digital EACAT. Cal seguir les indicacions de la Guia de suport a la tramitació per via EACAT, consultable al web de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb la base 7.1.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la plataforma EACAT, dins de Tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua: ACA - RP2024 - Redacció projectes constructius actuacions protecció davant avingudes en trams urbans.