Resolució CLT/1520/2024, de 30 d’abril, publicada al DOGC número 9156, de 6 de maig de 2024

13/05/2024

Mitjançant aquesta resolució s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'execució d'obres i per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya que consten en l'annex d'aquest Acord i es deroguen les bases que s’havien aprovat en data 27 de juliol de 2023.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l'execució d'obres i a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments en els museus de Catalunya per tal de millorar-ne els espais i les instal·lacions, d'acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

Aquesta línia de subvencions té dues modalitats:

a) Suport a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments per millorar els espais i les instal·lacions dels museus.

b) Suport a l'execució d'obres i, si escau, a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments per millorar els espais i les instal·lacions dels museus.

Respecte als beneficiaris, poden optar a aquestes subvencions:

- Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

- Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

- Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Es consideren despeses subvencionables:

a) En el cas de la modalitat a) les derivades de l'adquisició i la instal·lació d'equipaments que no suposin la construcció o la reforma dels edificis o d'una part dels edificis dels museus, i que vagin destinades a la remodelació museogràfica, la sostenibilitat ambiental, l'accessibilitat universal, la seguretat, la conservació preventiva i la connectivitat.

b) En el cas de la modalitat b), les derivades de la construcció, la reforma o l'ampliació dels edificis o d'una part dels edificis del museu, incloses les obres de nova planta, que vagin destinades a la remodelació museogràfica, la sostenibilitat ambiental, l'accessibilitat universal, la seguretat i la conservació preventiva, inclosa la redacció de projectes.