Resolució CLT/1543/2024, de 25 d’abril, publicada al DOGC numero 9157, de 7 de maig de 2024

13/05/2024

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 23 de maig 2024 fins a a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de realitzar exclusivament per via electrònica, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://eacat.cat) utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.