Resolució ACC/1623/2024, de 10 de maig, publicada al DOGC número 9162, de 14 de maig de 2024

14/05/2024

Són objecte de subvenció les despeses generades per la redacció, revisió o actualització de projectes constructius per a l'execució d'actuacions adreçades a la millora de la capacitat dels sistemes de drenatge urbà, que redueixin els riscos d'inundació en nuclis urbans causats per pluges extraordinàries caigudes sobre el nucli urbà mateix (inundacions de tipus pluvial), mitjançant noves infraestructures, noves eines de gestió o la implantació de bones pràctiques.

Poden optar a les subvencions els ens locals o agrupacions d'ens locals amb o sense personalitat jurídica pròpia de Catalunya que realitzin despeses per a la redacció de projectes d'actuacions objecte de subvenció, sempre que es comprometin a cofinançar les actuacions previstes.