Ordre EDU/104/2024, de 6 de maig, publicada al DOGC numero 9162, de 14 de maig de 2024

14/05/2024

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix a l'article 54.1 que correspon al Departament d'Educació fixar el calendari escolar per als ensenyaments obligatoris i postobligatoris, que ha de comprendre entre cent setanta-cinc i cent setanta-vuit dies lectius per curs, i determinar els períodes lectius i els períodes de vacances. L'ordre regula el calendari escolar que ha de regir el curs escolar 2024-2025 dels ensenyaments no universitaris.