Resolució ACC/1743/2024, de 15 de maig, publicada al DOGC número 9167, de 22 de maig de 2024

22/05/2024

Atès que el 14 de maig de 2024 hi ha un total de 39 municipis en escenari d'emergència i 473 en excepcionalitat, i que, tot i la limitada recuperació de les reserves embassades a les conques internes de Catalunya durant les darreres setmanes, aquestes reserves encara se situen per sota del 26% (179 hm3), es considera necessària l'adopció d'aquesta suspensió temporal en la tramitació de procediments administratius amb les excepcions adreçades a prioritzar els procediments d'atorgament de títols habilitants per a l'aprofitament d'aigua per a l'abastament de poblacions i els que habiliten per a l'aprofitament de recursos alternatius.

Es suspenen la tramitació de tots els procediments administratius d'atorgament de concessions per a l'aprofitament d'aigües subterrànies i superficials i d'autorització de modificació de les característiques de concessions que suposin un increment dels cabals concedits en l'àmbit de totes les unitats d'explotació que es trobin en escenari d'excepcionalitat o emergència, tret dels procediments relacionats als apartats 2 i 3.

No se suspenen però:

a) Atorgament de concessions per a l'aprofitament d'aigües subterrànies o superficials o modificació de les existents, per a l'abastament de poblacions, en les condicions i amb les limitacions i excepcions a aquestes limitacions que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

b) Atorgament o modificació dels títols administratius habilitants per a la utilització d'aigua depurada o regenerada.

c) Atorgament dels títols habilitants per fer derivacions d'aigües amb caràcter temporal que tinguin com a finalitat la substitució o complementació de captacions legalitzades, o les modificacions dels títols atorgats per a la substitució o el reforçament de captacions, en ambdós casos sense incrementar-ne el volum màxim inscrit.

d) Atorgament dels títols habilitants per a la construcció de noves captacions o la recuperació de captacions, sempre que tinguin com a finalitat:

- Disminuir la demanda d'aigua de xarxa per a usos ramaders o industrials, si no interfereixen amb les captacions destinades a l'abastament de la població.

- Garantir la supervivència de les espècies vegetals i animals en les condicions i amb les limitacions que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

e) Atorgament o modificació dels títols administratius habilitants per a la dessalinització i utilització d'aigua de mar.

Aquesta suspensió no afecta els procediments d'atorgament de concessió en què ja s'hagi formulat l'oferta de condicions. Produeix els seus efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.