Resolució CLT/1896/2024, de 29 de maig, publicada al DOGC número 9176, de 4 de juny de 2024

05/06/2024

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:

a) Festivals organitzats per ajuntaments i per ens que en depenen.

b) Programació de música en viu (festivals, cicles i temporades i programació estable) que no siguin de sales de concerts, realitzades per empreses o per entitats privades.

c) Programació estable de sales de concerts: cal que la programació l'organitzi l'empresa o l'entitat privada gestora de la sala. En queden exclosos els concerts programats per tercers a la sala mitjançant el lloguer de l'espai.

Únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i els ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i per ens que en depenen).

Pel que fa als requisits, per a la modalitat definida a la base 1.1.a) (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen):

a) Les programacions han d'incloure un mínim de quatre concerts.

b) Més del 50% dels concerts inclosos en la programació han de ser de pagament.

c) Cada sol·licitud només pot incloure un únic festival, i per a una única edició. Si es demana subvenció per a diversos festivals o edicions d'un mateix festival, s'ha de fer en diferents sol·licituds.

Es consideren despeses subvencionables únicament els caixets dels intèrprets amb un màxim de 30.000,00 euros per concert.

En el moment de presentar la sol·licitud, cal aportar la documentació següent: Projecte de l'activitat, segons el model de l'Institut Català de les Empreses Culturals, a què fa referència la base general.