Les sol·licituds de l'Ordre CNU/462/2024, es podran presentar fins al 19 de juny de 2024 a les 12:00 hores

14/06/2024

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats va emetre l'Ordre CNU/462/2024, de 10 de maig, que estableix les bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts públics destinats al "Programa Tecnològic Espacial" i a la cooperació tecnològica internacional en salut ("Projectes Multi-país"). Aquestes iniciatives s'inscriuen en el Component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTEs Aeroespacial i de Salut d'Avantguarda) i compten amb finançament dels fons Next Generation EU.

Els ajuts previstos es destinaran a les següents actuacions:

1. Projectes d'R+D del "Programa Tecnològic Espacial":
 • Destinats a projectes d'R+D col·laboratius en tecnologies espacials.
 • Participació significativa d'organismes de recerca i difusió de coneixements.
2. Projectes d'R+D "Multi-país" vinculats al PERTE de Salut d'Avantguarda:
 • Orientats a la cooperació tecnològica internacional.
 • Millora de la competitivitat empresarial mitjançant innovació internacional.
Els ajuts s'atorgaran en règim de concurrència competitiva.

Podran ser beneficiàries empreses i agrupacions de persones jurídiques amb capacitat per a desenvolupar projectes en cooperació. No es consideraran empreses les següents entitats:
- Persones físiques, treballadors autònoms, comunitats de béns, societats civils o col·lectives.
- Agrupacions d'interès econòmic i UTES.
- Associacions, fundacions i altres entitats sense afany de lucre.
- Organismes de recerca, universitats, centres de formació i tecnològics.

Els ajuts es dirigiran a projectes d'R+D, incloent-hi activitats de recerca industrial i/o desenvolupament experimental. La intensitat màxima dels ajuts variarà segons la mida de l'empresa (petita, mitjana o gran) i el tipus d'activitat.

S'atorgaran ajuts a projectes d'R+D en tecnologies espacials desenvolupats en col·laboració efectiva entre empreses, amb participació destacada d'organismes de recerca. Els projectes hauran d'encaixar en una de les següents àrees temàtiques:

1. New Space: Constel·lacions satel·litàries:
 • Desenvolupament de nous coneixements per a productes, processos o serveis.
 • Millora de la capacitat de producció de sistemes espacials.
2. Maduració de tecnologia espacial bottom-up:
 • Avançar en la maduresa de tecnologies espacials amb alt potencial disruptiu o d'ús comercial recurrent.
Els projectes es classificaran en dues categories:

1. PTE – Grans Empreses (PTE-G):
 • Pressupost elegible entre 5.000.000 i 25.000.000 euros.
 • Plurianuals fins al 31 de desembre de 2026.
 • Agrupació de 2 a 6 empreses amb una empresa representant gran o mitjana, incloent-hi almenys una Pime.
 • Subcontractació d'almenys un 15% a organismes de recerca.
2. PTE – Petites empreses (PTE-P):
 • Pressupost elegible entre 1.000.000 i 4.000.000 euros.
 • Plurianuals fins al 31 de desembre de 2026.
 • Agrupació de 2 a 6 empreses amb una empresa representant mitjana o petita (les microempreses no poden ser representants).
 • Subcontractació d'almenys un 10% a organismes de recerca.
El pressupost total de la convocatòria és de 70.000.000 euros, amb una reserva de 40.000.000 euros per a l'àrea "Maduració de tecnologia espacial bottom-up", dels quals 16.000.000 es destinaran a agrupacions PTE-P.

Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOE (publicat el 17 de maig de 2024) fins al 19 de juny de 2024 a les 12:00 hores. 

La presentació es farà mitjançant formularis i mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI).