Resolució ACC/2142/2024, de 30 de maig, publicada al DOGC número 9184, de 14 de juny de 2024

17/06/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçada als ens locals de l'àmbit territorial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució ACC/1401/2024, de 25 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de les facultats per aprovar la convocatòria corresponent i per resoldre l'atorgament de les subvencions (DOGC núm. 9152, de 29.4.2024, correcció d'errades DOGC núm. 9165, de 17.05.2024). i per la normativa vigent aplicable en matèria de subvencions.

Les actuacions objecte de subvenció s'han d'executar en un termini de dotze mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la resolució d'atorgament.

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta (30) dies hàbils a comptar a partir de l'endemà la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han d'adreçar a l'Agència Catalana de l'Aigua per via telemàtica utilitzant el tràmit habilitat a la plataforma digital EACAT. Cal seguir les indicacions de la Guia de suport a la tramitació per via EACAT, consultable al web de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb la base 7.1.