Resolució EMT/2345/2024, de 20 de juny, publicada al DOGC número 9194, d’1 de juliol de 2024

04/07/2024

S’obre la convocatòria per a l'any 2024, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 7 de desembre, DOGC núm. 7512A, modificada per l'Ordre EMT/187/2021, de 27 de setembre, DOGC núm. 8513.

Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, són les desenvolupades en espais de recerca de feina que, mitjançant la recerca organitzada i sistemàtica de feina, preparen la persona demandant d'ocupació per a la seva incorporació al mercat de treball.

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta resolució són, entre d’altres, els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Així mateix, excepcionalment poden ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, cercant el tràmit Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.