• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La redacció de les normes. L'aplicació de la tècnica normativa a ordenances i reglaments locals
La redacció de les normes. L'aplicació de la tècnica normativa a ordenances i reglaments locals


Organitzat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, tindrà lloc els dies 30 de setembre i 7 i 14 d'octubre, amb l'objectiu de conèixer els criteris i les regles d'elaboració d'ordenances i reglaments per tal que siguin comprensibles i coherents, gramaticalment correctes i adequats a la finalitat que es persegueix

29/07/2019

Programa

1. La tècnica normativa. Concepte, justificació, regulació. 

2. Els principis de la tècnica normativa: lingüístics, funcionals, d'estil. 

3. Els antecedents de les normes. 

4. El llenguatge normatiu. 

5. L'estructuració de les normes. 

5.1. Aspectes generals. 

5.2. Títol. 

5.3. Part expositiva: índex, preàmbul. 

5.4. Part dispositiva. 

5.4.1. Sistemàtica. 

5.4.2. Disposicions generals: objecte, àmbit, definicions. 

5.4.3. Llibres, títols, capítols, seccions, articles, apartats, lletres. 

5.5. Part final: disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals. 

5.6. Annexos. 

6. La modificació de les normes. 

7. Citacions i remissions. 

8. Extensió dels principis de tècnica normativa a altres actes: nomenaments i cessaments de personal, estatuts d'organismes, instruccions i circulars, etc.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC