• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Informació actualitzada a 28 de març amb les noves mesures i instruccions sobre el coronavirus d'interès per als ens locals
Informació actualitzada a 28 de març amb les noves mesures i instruccions sobre el coronavirus d'interès per als ens locals


Us adjuntem les mesures i els enllaços actualitzats amb la informació oficial referent a les accions per prevenir i controlar el coronavirus. Aquesta informació serà actualitzada tan bon punt apareguin nous comunicats oficials

28/03/2020

El 14 de març es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (RD 463/2020, BOE 67). D'acord amb la DF primera d'aquest RD, queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i entitats locals en relació al COVID-19, que continuen vigents i produiran els efectes previstos, sempre que resultin compatibles amb el precitat RD. El 15 de març, el BOE publicava les mesures que adopten els Ministeris delegats per a la gestió de la situació de crisi sanitària a l’empara de l'RD 463/2020. En funció de l’evolució epidemiològica, les autoritats competents poden dictar noves disposicions que s'actualitzen puntualment.

Al seu torn, el Govern de la Generalitat informa a través d’un espai web específic coronavirus que recull les actuacions a implementar, les notes de premsa de Govern i permet consultar els efectes del COVID-19 per temes.

 

Noves disposicions (28 de març de 2020)

Molt important: Mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social derivat de la greu situació actual. Cliqueu aquí per ampliar la informació

Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma (Resolució de 25 de març de 2020, BOE número 86, de 28 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 ((Reial Decret 476/2020, de 27 de març, al BOE número 86, de 28 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Mesures complementàries en l'àmbit laboral (Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, BOE número 86, de 28 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials (Ordre SND/295/2020, de 26 de març, BOE núm. 86, de 28 de març de 2020). Cliqueu aquí per a més informació

Mesures per al trasllat de cadàvers (Ordre SND/296/2020, de 27 de març, DOGC número 8098, de 28 de març de 2020). Cliqueu aquí per a més informació

Mesures excepcionals d'ordenació i d'intervenció sanitària a les residències socials de Catalunya (Resolució de SLT/789/2020, de 27 de març, DOGC núm. 8097A, de 27 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (Acord GOV/54/2020, de 27 de març, DOGC número 8098, de 28 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació


Conjunt de disposicions vinculades a la gestió de la crisi sanitària del COVID-19 

Segona adquisició i distribució de mascaretes per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Ordre TMA/292/2020, de 26 de març, BOE número 85, de 27 de març de 2020). Per ampliar la informació, cliqueu aquí

S'exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies (Resolució de 26 de març de 2020, BOE número 85, de 27 de març de 2020). Per a més informació, cliqueu aquí

Condicions a la dispensació i administració de medicaments (Ordre SND/293/2020, de 25 de març, BOE número 85, de 27 de març de 2020). Per ampliar la informació, cliqueu aquí

S'habiliten espais hotelers i d'altres locals per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya (Resolució SLT/777/2020, de 25 de març, DOGC número 8086A, de 26 de març de 2020). Per ampliar la informació cliqueu aquí

Mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials (Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, DOGC número 8086A, de 26 de març de 2020). Per a més informació, cliqueu aquí

Pròrroga dels controls a les fronteres interiors terrestres (BOE número 83, de 26 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar informació

Modificació de les restriccions en trànsit i circulació de vehicles a motor (BOE número 83, de 26 de març de 2020). Per ampliar la informació, cliqueu aquí

Pròrroga a la prohibició d'entrada de vaixells de passatgers procedents d'Itàlia i creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols (BOE número 83, de 26 de març de 2020). Cliqueu aquí per a més informació

Modificació parcial de les mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i adopció d'altres mesures complementàries (DOGC número 8095, de 25 de març de 2020) Cliqueu aquí per ampliar la informació

Mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat (motos, bicicletes i patinets de lloguer), transport de mercaderies i logística (DOGC número 8094A, de 24 de març de 2020). Per ampliar la informació, cliqueu aquí

Declaració de servei essencial a determinats allotjaments turístics (BOE número 82, de 25 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Prohibició de vols procedents d'Itàlia i altres condicions de protecció de salut pública aplicables a serveis de mobilitat (públics o privats) (BOE número 82, de 25 de març de 2020). Per ampliar la informació, cliqueu aquí

Modificació parcial dels criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (BOE número 82, de 25 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Instruccions sobre reducció dels serveis de transports de viatgers (BOE número 81, de 24 de març de 2020). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Mesures en els serveis d'abastament d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals (BOE número 81, de 24 de març de 2020). Per a més informació, cliqueu aquí

Mesures complementàries organitzatives i de subministrament d'informació a l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial (BOE número 81, de 24 de març de 2020). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Interpretació de l'habilitació de l'administració sanitària per a l'ús sanitari d'establiments turístics (BOE número 81, de 24 de març de 2020). Per a més informació, cliqueu aquí

Suspensió d'activitats assistencials de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments de titularitat privada de règim ambulatori (DOGC número 8093B, de 23 de març de 2020). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Mesures excepcionals per a l'expedició de la llicència d'enterrament (BOE 79, 22 de març de 2020). Cliqueu aquí per ampliar la informació

Regulació de l'adquisició i distribució de mascaretes a l'àmbit del transport de mercaderies i de viatgers (BOE 78, 21 de març de 2020). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Modificació de les instruccions de transport de carretera dictades el 19 de març del Ministeri de Transport (BOE 78, 21 de març de 2020). Cliqueu aquí per a més informació

Mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris (BOE 78, 21 de març de 2020)

Mesures per garantir l'accés a la prestació farmacèutica de l'SNS al col·lectiu dels règims especials de la Seguretat Social (BOE 78, 21 de març de 2020)

Mesures en relació al trànsit i circulació de vehicles a motor (BOE 78, 21 de març de 20209. Cliqueu aquí per obtenir més informació

Remissió d'informació de caràcter epidemiològic de situació de capacitat assistencial de necessitats de recursos humans i material per part de les CCAA al Ministeri de Sanitat (BOE 78, 21 de març de 2020)

Alimentació dels animals domèstics a la via pública (BOE 78, 21 de març de 2020). Per a més informació, cliqueu aquí

Alternatives a les mascaretes EPI amb distintiu CE europeu (BOE 77, 20 de març de 2020)

Instrucció sobre la gestió de residus en la situació de crisi sanitària (BOE 79, 22 de març de 2020). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Concreció de les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball (correcció d'errades de la Resolució TSF/759/2020, de 22 de març) (DOGC 8093A, 23 de març de 2020) Cliqueu aquí per a més informació

Mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals s'interactua en els centres de treball (Resolució TSF/759/2020, de 22 de març) (DOGC 8092, 22 de març). Per a més informació, cliqueu aquí

Mesura de suspensió d'obertura al públic dels establiments d'allotjament turístic (BOE-S 75, 19 de març de 2020). Per a ampliar la informació, cliqueu aquí

Instruccions sobre el transport públic de mercaderies per carretera que autoritzen dues persones a la cabina del vehicle i l'obertura de tallers de reparació i manteniment d'aquests vehicles de motor (BOE 76, 20 de març de 2020). Per a ampliar la informació, cliqueu aquí

Instrucció per habilitar les persones amb discapacitat i alteracions conductuals a circular, amb un acompanyant, per la via pública (BOE 76, 20 de març de 2020). Per a ampliar la informació, cliqueu aquí

Instruccions sobre transport per carretera (Ordre TMA / 259/2020, de 19 de març. BOE 74, 19 de març de 2020). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Modificació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma (Reial Decret 465/2020, de 17 de març, BOE 73, 18 de març de 2020). Cliqueu aquí per obtenir més informació

Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Segon Decret-llei (7/2020, de 17 de març, DOGC 8089, 19 de març de 2020). Per a més informació, cliqueu aquí

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (Reial Decret-llei 8/2020, 17 de març, BOE 73, 18 de març de 2020). Si cliqueu aquí podreu veure una anàlisi detallada dels aspectes més importants des d'una perspectiva local.

Molt important: si cliqueu aquí podreu veure una nota explicativa sobre destinació del superàvit de les entitats locals corresponent al 2019 a partides d'atenció social a afectats pel coronavirus

S'autoritza l'obertura de locals dedicats a l'arrendament de vehicles sense conductor per garantir el transport de mercaderies per carretera per a l'abastiment de la població (Ordre TMA/254/2020, de 18 de març de 2020)

Pròrrogues de determinats certificats sanitaris per garantir les prestacions i serveis específics per al sector marítim i pesquer (Resolució de 16 de març, Ministeri de Seguretat Social, BOE 74, de 19 de març de 2020)

Mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers (Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, DOGC 8087A, 17 de març de 2020). Els ajuntaments que disposin de transport públic, i facin modificacions en el seu servei, hauran de comunicar-ho a la Direcció General de Transport i Mobilitat que, alhora, traslladarà informe al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Mesura per posar a disposició del Departament de Salut, mitjançant CatSalut, centres i establiments sanitaris de caràcter privat que siguin necessaris en cada moment per a la gestió de la situació de crisi sanitària (Resolució SLT/746/2020, 18 de març, DOGC 8088A, 18 de març de 2020)

Mesura de suport del Ministeri de Defensa al Ministeri de Drets Socials en actuacions per a la protecció de la població sense llar i assentaments a xaboles (BOE 71, de 17 de març de 2020)

Mesura de restabliment temporal dels controls a les fronteres interiors terrestres (17 al 26 de març). (Ministeri d’Interior. BOE-A 70, de 16 de març de 2020). Per a veure més informació, cliqueu aquí

Mesura d’obertura d’establiments de restauració i altres comerços als aeroports per garantir serveis essencials (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. BOE-A 70, de 16 de març de 2020). Per a més informació, cliqueu aquí

Mesures per al transport públic de titularitat autonòmica i local (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana). Les autoritats locals podran fixar percentatges de reducció dels serveis públics de la seva titularitat de transport regular de viatgers, garantint, en tot cas, que els ciutadans puguin accedir als llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari, i hauran de comunicar-ho a la corresponent comunitat autònoma

Mesures relatives a la remissió d'informació al Ministeri de Sanitat: relativa a les mesures adoptades per les ccaa i entitats locals amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma Les comunitats autònomes hauran de comunicar al Ministeri de Sanitat en el termini de tres dies des de l’entrada en vigor de l’Ordre totes les disposicions i mesures de contenció que les autoritats competents de les comunitats autònomes i les entitats locals hagin adoptat amb motiu del coronavirus fins al moment de l’entrada en vigor de l'RD 463/2020, recollint, com a mínim, les relatives a: limitacions de llibertat de circulació de les persones; suspensió o restriccions a l’obertura d’establiments, equipaments i activitats; assegurament d’abastament de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. L’entrada en vigor de la present ordre també preveu que totes les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 que recaiguin en l’àmbit competencial de les entitats locals, s’adoptaran per l’autoritat autonòmica competent, d’ofici o a sol·licitud motivada de les autoritats locals corresponents.

Mesures per a la gestió de la situació de crisis sanitària (Ministeri de Defensa)

Mesures per a les forces i cossos de seguretat (Ministeri d'Interior)

Mesures per a les institucions penitenciàries (Ministeri d'Interior)

Mesures per al Sistema Nacional de Protecció Civil (Ministeri d'Interior)

Mesures per a transportistes de mercaderies (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana)

Mesures aplicables a les companyies marítimes, aèries i de transport terrestre (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana)

Mesures urgents en matèria de recursos humans i de recursos de centres i establiments sanitaris privats (Ministeri de Sanitat)

Mesures relatives a les obligacions dels fabricants i importadors de productes sanitaris d'informar al Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat)

Mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (Resolució SLT/737/2020, de 13 de març)

Restriccions a la circulació (Resolució INT/738/2020, de 13 de març)

Noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (Resolució SLT/720/2020, número 8084A, de 13 de març)

Ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (Decret-llei 5/2020, de 12 de març)

Mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública (Decret-llei 6/2020, número 8084A de 12 de març)

Perímetre conca Òdena (Resolució INT/718/2020, número 8083A, de 12 de març)

Tancament centres educatius (Resolució SLT/719/2020, número 8083A, de 12 de març)

Mesures dictades pel Departament de Salut (RESOLUCIÓ SLT/704/2020, número 8082A, d'11 de març)

Suspensió transport marítim (Disposició 3579, de 12 de març)

Mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 (Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març)


Altres enllaços

- Departament de Salut de la Generalitat: Canal Salut

- Departament d'Interior: Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc

- Departament de Treball, Afers Socials i Família: Informació rellevant sobre el coronavirus per a empreses; centres de l'àmbit dels serveis socials i col·lectius específics

-  Relació de tota la normativa catalana sobre el COVID-19 per ordre cronològic (Portal Jurídic de Catalunya)

- Ministeri de Sanitat: informació

- Govern de l’Estat: Mesures crisi sanitària COVID-19

- Web de la FEMP que recopila informació d'interès per a governs locals en relació amb la crisi sanitària del COVID19

- Informació de l'Institut de Salut Carlos III que publica els informes epidemiològics oficials COVID-19

- Consells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): diversos

 

Protecció Civil adverteix que aquests dies proliferen els rumors. QUALSEVOL mesura que afecti la població és automàticament difosa pels comptes oficials de Govern. "Abans de fer 'reenviar' a quelcom que rebis, CONTRASTA-HO".

MOLT IMPORTANT: Cliqueu aquí per accedir a un seguit de documents importants per als ajuntaments en relació a la prevenció i control del coronavirus.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Documents d'interès
Espai web específic Generalitat


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC