• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
MOLT IMPORTANT: Mesures urgents en matèria d'ocupació agrària
MOLT IMPORTANT: Mesures urgents en matèria d'ocupació agrària


El Reial Decret-llei 13/2020, de 7 d'abril, publicat al BOE número 98, de 8 d'abril adopta mesures urgents de caràcter temporal, amb la finalitat d'establir una sèrie de disposicions en matèria d'ocupació agrària que compleixin amb el triple objectiu de garantir el normal aprovisionament dels mercats; mantenir la renda de la població que més el necessiti de l'activitat i sostenibilitat agràries; i millorar les condicions sociolaborals de la població, assegurant millores en els ingressos per a les persones en situació de desocupació o cessament d'activitat

08/04/2020

Les mesures estan orientades a afavorir la contractació de mà d'obra del sector primari. Solucionant també un problema col·lateral en matèria de renda dels particulars que s'hagin pogut veure afectats per la crisi sanitària. De la mateixa manera, s'assegura que els responsables de les explotacions primàries que es vegin impossibilitats per proveir-se de mà d'obra temporera suficient per atendre les seves necessitats estacionals, trobin un sistema que faci front a aquesta situació conjuntural.

Les mesures que pren la norma són:

· Permetre la compatibilitat de la prestació per desocupació o altres prestacions de caràcter social o laboral, amb l'acompliment de tasques agràries per part de la població pròxima als llocs de cultiu que pugui atendre les necessitats laborals sense generar desplaçaments excessius i en plena conformitat amb les normes de salut pública acordades per l'autoritat competent. És a dir qualsevol treballador que accepti un contracte temporal d’aquestes característiques no es veurà perjudicat, amb independència que percebi o no algun tipus de subsidi, ajuda o prestació de caràcter social o laboral, contributiva o no contributiva.

· També es podran beneficiar de la compatibilitat amb la prestació per desocupació aquells treballadors els contractes dels quals s'hagin vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l'activitat conforme a l’art. 47 del TRLET.

· Les mesures de flexibilització d'aquest reial decret-llei són incompatibles amb les prestacions per desocupació que tinguin el seu origen en l'aplicació dels article 22, 23 i 25 de l'RDLL 8/2020 (ERTE per la COVID19), perquè el Sistema Nacional d'Ocupació ja proveeix d'un mecanisme especial per subvenir les necessitats més peremptòries i de caràcter estrictament temporal dels treballadors afectats per reduccions en l'activitat dels seus ocupadors.

· També es poden acollir a aquest sistema, els treballadors emigrants que tinguin un permís de treball dels que finalitzi en el període comprès entre la declaració de l'estat d'alarma i el 30 de juny de 2020, així com de joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular, entre els 18 i els 21 anys.

Per poder accedir a aquest tipus de contractes:

· l'empresari haurà d'assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront de la COVID-19;

· els treballadors contractats hauran de tenir el seu domicili (o el lloc de residència temporal) en alguna localitat pròxima al lloc en el qual s'ofereixi el contracte de treball;

· el salari s'abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el contracte; i

· en tot cas, la remuneració mínima que s'ha d'aplicar, amb independència del sector on procedeixi el treballador, ha de ser la que correspongui segons Conveni Col·lectiu vigent que resulti d'aplicació i en tot cas, el de l'SMI recollit a l'RD 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2020.

Les delegacions i, en el seu cas les subdelegacions del Govern establiran els mecanismes de coordinació precisos amb el Sistema Nacional d'Ocupació i amb els agents socials per assegurar la correcta aplicació del que es disposa l'RDLL.

També s'incorporen determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social als RDLL 6/2020, 8/2020 i 11/2020, destinades a aclarir la redacció i a desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions establertes en els mateixos i de flexibilització de tràmits, d'acord amb la situació d'excepcionalitat. En aquest sentit, davant el tancament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la Seguretat Social i de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, s'adopten determinades mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin a les entitats gestores resoldre de manera provisional en matèria de prestacions de la Seguretat Social i de protecció social.

També es modifica la DA 15a de l'RDLL 11/2020 que incorpora a l'ordenament jurídic els efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals sanitaris. També se’ls amplia la cobertura de la protecció de Seguretat Social a totes les contingències, tant per malaltia comuna com per malaltia professional i per accident sigui o no de treball, inclòs l'accident "in itinere”, no essent aplicable a aquests professionals, durant el temps que romanguin en aquest règim de compatibilitat, els límits de protecció que les normes de Seguretat Social preveuen per a la jubilació activa, la qual cosa provoca la necessitat de modificar els apartats 4 i 5 de la disposició addicional citada.

Per tal d’estimular la fabricació de productes sanitaris, així com la recerca clínica tant en relació amb medicaments com amb productes sanitaris s’eximeix l’aplicació de les taxes previstes en els procediments d'autorització d'assajos clínics per a la recerca de medicaments relacionats amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en els procediments de llicència prèvia de funcionament, en relació amb llicències excepcionals per a la fabricació dels productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut pública i per a garantir el proveïment en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com en els procediments d'autorització de recerques clíniques amb productes sanitaris, realitzades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L'RDL entrarà en vigor el dia 09-04-2020 i estarà vigent fins al 30-06- 2020. Però les mesures previstes en la DA 3a mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la Seguretat Social, la qual cosa es determinarà mitjançant una resolució que es publicarà al BOE. I, d’altra banda, les mesures previstes en l'apartat 1 de la DA 4a també mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant una resolució que es publicarà al BOE.

En aquest sentit, l'FMC ha elaborat una nota informativa d'aquest RDLL (adjuntem l'esborrany, en breu adjuntarem la nota definitiva) d'aquells aspectes que més interessen els governs locals, com qui són els beneficiaris de les mesures de flexibilització laboral, la compatibilitat de les retribucions amb altres prestacions laborals, quines són les obligacions de l'empresari o la moratòria de les cotitzacions, entre d'altres qüestions.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC