• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Convocatòria de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19


La Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, publicada al DOGC número 8112, de 15 d’abril de 2020, publica la convocatòria per a la concessió de subvencions a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, per tal fer efectiva la continuïtat de les seves activitats

15/04/2020

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020)

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció, d'acord amb el que estableix la base 2 i amb les especificacions que preveu la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei turisme de Catalunya:

­ Establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

­ Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístics.

­ Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.

­ Guies de turisme habilitades.

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002).

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i restarà obert fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. Un cop exhaurit el pressupost, es publicarà al DOGC aquesta situació, i la presentació de la sol·licitud no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut, a excepció del supòsit que s'ampliï l'import de la convocatòria, d'acord amb l'article 3.2 d'aquesta resolució.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/39/2020. D'acord amb el que disposa la base 5 de l'annex 1 d’aquesta ordre, les despeses subvencionables, que són les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l'activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d’alarma, consistents en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous, als quals hauran de fer front les persones beneficiàries quan s'aixequi la suspensió de la seva activitat habitual establerta pel Reial decret 463/2020 esmentat, han de ser abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa la seva activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat.

La persona beneficiària ha de mantenir la seva activitat com a mínim per un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Bases de les subvencions
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC