• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, creació del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i modificació del Decret de mesures en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars
Ajuts per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, creació del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i modificació del Decret de mesures en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars


Les mesures que adopten els ens locals són essencials per pal·liar els greus perjudicis que produeix la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 en la població. L'adopció d'aquestes mesures per part de les entitats locals els suposa un notable increment de la seva despesa, el Govern de la Generalitat ha considerat necessari aprovar, entre d’altres ajuts, un fons addicional i extraordinari de 20.000.000 d'euros per a l'exercici 2020 i de 100.000.000 d'euros per a l'exercici 2021, del qual poder ser beneficiaris els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'AMB per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades (Decret Llei 43/2020, de 17 de novembre, publicat al DOGC número 8275, de 19 de novembre)

19/11/2020

D’altra banda, i atès que la suspensió de l'obertura al públic afecta instal·lacions i equipaments esportius que poden ser gestionats tant per entitats esportives com per empreses, i amb la finalitat de garantir la màxima simplificació i celeritat administrativa en la tramitació dels ajuts extraordinaris i d'emergència, el Govern ha considerat necessari atribuir la convocatòria, la tramitació i la resolució de la línia d'ajuts esmentada, al Consell Català de l'Esport atès que és l'organisme públic que, per raó de l'àmbit material d'actuació, té un coneixement directe del sector esportiu i de l'activitat física a Catalunya.

Finalment, mitjançant aquesta norma es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, que estableix un ajut econòmic extraordinari d'urgència, amb tres modalitats diferents amb les quals es pretén donar resposta a les especificitats del sector: a) Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu (esplais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana); b) Modalitat per a les activitats extraescolars; c) Modalitat per a les instal·lacions juvenils. Amb la voluntat que resposta donada sigui al més ajustada possible a les especificitats dels sectors del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, s'han revisat les modalitats a) i b) de l'ajut, tant pel que fa als beneficiaris com als imports dels ajuts. En aquest sentit, s'ha considerat convenient incrementar els ajuts a les activitats de lleure educatiu realitzades de dilluns a divendres, equiparant-les a les activitats extraescolars als efectes de l'ajut. Per això, s'han inclòs en la modalitat b), amb un ajut de 3.500 euros per entitat.

Pel que fa a les activitats de lleure educatiu de cap de setmana, s'ha previst una simplificació del procediment de sol·licitud, per tal de fer-lo més àgil. Així, s'estableix que els ajuts dirigits a les entitats que pertanyin a una federació o una coordinadora d'entitats de lleure educatiu s'atorgaran a través de les federacions i les coordinadores, sempre que les entitats i les seves federacions o coordinadores estiguin inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb això s'aconsegueix una reducció notable del nombre de sol·licituds, amb la consegüent millora del procediment, i es continua posant al centre de l'ajut les entitats de base adscrites a aquests federacions o coordinacions, ja que s'estableix una quantia equivalent a cada una d'elles. També s'ha revisat l'import de l'ajut, per adequar-lo millor a la realitat de les entitats beneficiàries i de les activitats realitzades.

Per últim, i atesa la voluntat del Govern d'atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut amb independència del moment de la seva presentació, es modifica l'article 5.2 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, eliminant la previsió de l'atorgament de les subvencions segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establint l'ampliació de la dotació pressupostària en cas que s'exhaureixi el crèdit per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne beneficiari.

La DF del DLL estableix la seva entrada en vigor, el mateix dia de la seva publicació en el DOGC, és a dir el 19 de novembre de 2020.

El decret llei, que s'estructura en dos capítols, una disposició addicional i una disposició final.

• El capítol I, sota la rúbrica "Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals", es divideix en 5 articles. L'article 1 crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals; l'article 2 estableix els ens locals beneficiaris del Fons; l'article 3 regula la participació dels ens locals beneficiaris en el Fons; l'article 4 estableix els criteris de distribució del Fons; i l'article 5 regula els requisits per al lliurament de les participacions en el Fons.

• El capítol II, sota la rúbrica, "Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19”, comprèn els articles 6 i 7. L'article 6 habilita el Consell Català de l'Esport per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d'una línia d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb una dotació de 25.000.000 d'euros i l'article 7 concreta les persones beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts.

• La disposició addicional conté les modificacions que s'introdueixen en el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

 

A continuació detallem aquells aspectes del DLL que poden ser de més interès per al món local:

Capítol I. Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

Creació del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals (art. 1)

• Es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals amb una dotació de 20.000.000 d'euros per al finançament de les despeses en que incorrin els ens locals beneficiaris per raó de les mesures que adoptin per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 .

 

Ens locals beneficiaris (art. 2)

• Són beneficiaris del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals: els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades.

 

Participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals (art. 3)

• La participació dels ens locals beneficiaris en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals és d'un màxim de 20.000.000 euros, amb la distribució següent:

a) 13.375.967,59 euros per distribuir entre els municipis de Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000390/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

b) 6.280.854,76 euros per distribuir entre l'Aran i les comarques de Catalunya, excepte el Barcelonès amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

c) 287.048,75 euros per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència, d'acord amb la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

d) 56.128,90 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000490/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

El Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals no genera interessos de demora.

 

Criteris de distribució del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals (art. 4)

• La participació dels ens locals beneficiaris del Fons és proporcional a la distribució del Fons de Cooperació Local per al 2020 realitzada per les següents resolucions:

­ Resolució PRE/1550/2020, de 26 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

­ Resolució PRE/1578/2020, de 26 de juny, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

­ Resolució PRE/1552/2020, de 26 de juny, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

­ Resolució PRE/1551/2020, de 26 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

 

Lliurament de les participacions en el Fons (art. 5)

• El lliurament de les participacions en el Fons resta condicionat al fet que els ens locals beneficiaris hagin complert amb l'obligació establerta per l'article 50 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, consistent a trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l'anualitat del 2018.

Els ens locals beneficiaris que el 15 d'octubre de 2020 no hagin complert el que estableix l'apartat 1 perden el dret a rebre el Fons extraordinari addicional 2020 que es crea mitjançant aquest decret llei.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC