• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Com s’han de tramitar les sol·licituds dels ens locals sobre la DA 108 de la LPGE: cancel·lació d’operacions de préstec
Com s’han de tramitar les sol·licituds dels ens locals sobre la DA 108 de la LPGE: cancel·lació d’operacions de préstec


A l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals (OVEL) del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat una instrucció de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, que adjuntem, per la qual s’estableix la forma i el procediment a seguir en relació a la informació a subministrar per par de les entitats locals que s’acullin a la Disposició addicional centèsima octava de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021; és a dir, la cancel·lació total o parcial dels imports vius i no vençuts de les operacions d’endeutament concertades amb el Fons de liquidació dels pagaments a proveïdors

17/02/2021

La principal novetat és que s’estableix un procediment electrònic per tramitar les sol·licituds presentades per les entitats locals, mitjançant l’aplicació informàtica SOFOS. Aquesta plataforma informàtica estarà operativa la primera quinzena de març de 2021, un cop estigui disponible l’aplicació de captura de la liquidació de 2020. A través d’ella, es podrà introduir la informació fins al dia 15 de desembre de 2021, inclòs, data en què hauran d’estar firmades totes les sol·licituds telemàtiques, per la qual cosa, prèviament hauran d’haver estat complimentades i validades automàticament totes les dades requerides.

Relacionats:BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC