• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts per fer front a les afectacions econòmiques i socials en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de l'ajornament o la suspensió de competicions esportives d'àmbit català de les federacions esportives catalanes i dels consells esportius de Catalunya, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19
Ajuts per fer front a les afectacions econòmiques i socials en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de l'ajornament o la suspensió de competicions esportives d'àmbit català de les federacions esportives catalanes i dels consells esportius de Catalunya, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19


La Resolució PRE/734/2021, de 9 de març, publicada al DOGC número 8367, de 17 de març, obre la convocatòria per a la concessió d'aquests ajuts extraordinaris i d'emergència, atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit

17/03/2021

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021 (DOGC núm. 8344, de 18.02.2021).

L'import de la dotació pressupostària inicial d'aquesta convocatòria és de 8.600.000 d'euros amb càrrec al pressupost del Consell Català de l'Esport per a l'exercici 2021. Aquesta dotació pot ser ampliada, segons les disponibilitats pressupostàries, fins a un màxim de 9.000.000 euros.

De conformitat amb la base reguladora 7 de l'annex de la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, el procediment de concessió és de concurrència competitiva. D'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la concessió dels ajuts es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre elles, de conformitat amb els criteris establerts a les bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/.../certificacio-digital/, de conformitat amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Bases convocatòria


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC