• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
El 85 per cent de l’import de les sancions per incomplir les normes del primer estat d'alarma es transferirà als ajuntaments
El 85 per cent de l’import de les sancions per incomplir les normes del primer estat d'alarma es transferirà als ajuntaments


El 85 % de la recaptació de les sancions imposades per Interior per incompliment de les normes del primer estat d’alarma per la COVID-19 finalment s’hauran de transferir als respectius ajuntaments perquè els destinin a actuacions de reforç de lluita contra la pandèmia. Així s’ha establert avui al Decret Llei 11/2021 publicat al DOGC número 8398

Aquesta petició ha estat llargament reclamada per l’FMC, que demanava que els ajuntaments poguessin rebre bona part dels recursos obtinguts amb les sancions imposades per denúncia de les policies locals del país, amb motiu del confinament. Finalment aquesta reclamació ha tingut resposta


29/04/2021

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 11/2021, de 27 d'abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer, que entrarà en vigor demà. El decret-llei s'estructura en 2 capítols, cinc disposicions addicionals i dues disposicions finals. El capítol 1 i la disposició addicional primera i segona contenen diverses mesures pressupostàries; el capítol 2 estableix mesures de caràcter tributari i, finalment, les disposicions addicionals segona, tercera i quarta contenen mesures financeres i la cinquena mesures administratives.

A continuació us oferim un resum exhaustiu, elaborat pels serveis jurídics de l’FMC, en el què trobareu tots aquells aspectes del decret llei que afecten els governs locals: recaptació de multes, cànon de l'aigua i turisme, fons europeus i cooperació al desenvolupament, entre d'altres.

• El capítol 1, amb un únic article, estableix que el 85 % de la recaptació derivada de les sancions imposades pels òrgans competents del Departament d'Interior per incompliments de la normativa reguladora del primer estat d'alarma decretat per la pandèmia causada per la COVID-19, denunciats pels diferents ajuntaments de Catalunya, s'ha de transferir als respectius ajuntaments per tal que aquests el destinin a actuacions de reforç en la seva tasca de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia.

• El capítol 2, amb 2 articles, conté mesures de caràcter tributari. D’aquest capítol destacaríem el seu art. 3, que amb l'objectiu d'estimular l'activitat econòmica i la competitivitat d'un àmbit particularment castigat per l'efecte del confinament i la incertesa en l'economia del lleure, com és el sector turístic, prorroga fins al 31 de desembre de 2022, la mesura aprovada pel DLL 12/2020, de 10 d'abril. La mesura, que ara es manté, establia una rebaixa fiscal en el cànon de l'aigua, que consistia a no aplicar en el cànon repercutit per les entitats subministradores en les seves factures o en el liquidat directament per l’ACA, corresponent a consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, els mínims específics per establiments hotelers, càmpings i d'altres allotjaments de curta durada (3 m3 per plaça/mes) i, en el seu lloc, aplicar els mateixos mínims generals de 6 m3 mensuals previstos per a persones usuàries domèstiques i la resta de persones usuàries industrials.

De les disposicions addicionals destacaríem:

• La DA 1a, de contingut pressupostari, que estableix dues propostes que responen a l'objectiu de millorar la gestió i l'assoliment dels objectius dels fons europeus Next Generation EU. Per tal de garantir el compliment dels objectius fixats en els programes operatius de FEDER i FSE i en el Pla de recuperació i resiliència és necessari agilitzar al màxim l'execució dels projectes de despesa, avançant crèdit si és necessari del mateix departament o entitat. Els mecanismes de finançament que s'han previst des de l'Estat encara no s'han desenvolupat, la qual cosa posa en risc l'assoliment dels objectius, especialment pel que fa als programes operatius de REACT-EU que finalitzen al 2023. Per tam que aquest avançament de crèdit no suposi una menor despesa dels departaments a mitjà termini, s'ha previst la possibilitat de restituir el crèdit avançat una vegada s'ingressin al Tresor de la Generalitat els fons europeus. Els crèdits restituïts s'han de destinar preferentment a garantir el compliment dels objectius de programació de fons europeus, però també es podran destinar a altres projectes de recuperació i resiliència econòmica i social per motiu de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, que potser inicialment es podrien haver quedat sense finançament de fons europeus. 

• La DA 3a modifica la Llei de creació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que ampliant les seves funcions a fi que també pugui impulsar actuacions en matèria de cooperació relacionades amb la COVID-19.

• I finalment, la DA 5a, que modifica l’art. 17 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i l’art. 5 de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, ampliant el termini màxim per publicar la convocatòria pública de provisió de sis mesos a un any. Perquè durant la pandèmia ha estat necessari recórrer al procediment d'emergència per tal de garantir una atenció immediata a les persones usuàries en situació d'urgència social i vulnerabilitat. Per aquest motiu, en els casos en què hi ha un perill greu per a la integritat o la vida de les persones usuàries, s'ha palesat que cal disposar d'un termini més ampli abans de la nova provisió ordinària i en tot cas garantir la continuïtat en l'atenció de les persones usuàries. En les circumstàncies actuals esdevé imprescindible establir una nova redacció dels articles relatius al procediment d'emergència.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC