• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Guia bàsica de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació relativa al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Guia bàsica de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació relativa al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


El dia 1 de juny de 2021 l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCON) ha publicat una guia bàsica que té com a objectiu donar suport als operadors implicats en l'execució de les mesures en l'àmbit de la contractació pública del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

07/06/2021

La Guia, que serà objecte d'actualització en la mesura que siguin aprovades normes de desenvolupament o informació rellevant sobre aquesta matèria, estableix:
 
1. La cronologia (pàg. 8), en la qual s'assenyala que "el marc temporal que cal considerar per a la absorció dels Fons europeus i per a l'execució dels projectes susceptibles finançament, parteix del dia 1 de febrer de 2020, data en la qual és possible l'inici de projectes adequats per a la seva consideració en el Pla de recuperació"
 
2. Fa referència al RDLL 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, detallant els aspectes més rellevants d'aquesta regulació amb ànim de facilitar la seva comprensió, en concret de l'objecte i àmbit d'aplicació, les mesures d'àmbit general, les mesures en matèria de contractació, el nou Instrument de col·laboració publico-privada: els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica, altres mesures, i recomanacions de l'OIReScon en matèria de contractació vinculada a l'execució de Fons europeus. 
 
3. Inclou la normativa aprovada per les comunitats autònomes, amb vinculació directa o indirecta en aquesta matèria. En el cas de Catalunya, (pàg.  49) es el DLL 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Aquesta norma, al mateix temps que estableix mesures de caràcter pressupostari i en matèria de subvencions, així com de seguiment dels projectes finançats amb Fons europeus, regula diferents mesures en l'àmbit de la contractació pública de caràcter excepcional i temporal:
 
- Es promou la tramitació de consultes preliminars amb un termini màxim d'un mes, així com concursos de projectes.
- Es preveu l'obligació de redacció de models de plecs tipus i formularis de plecs de prescripcions tècniques d'utilització preferent
- S'aplicarà la tramitació urgent, encara que en els procediments subjectes a regulació harmonitzada procedirà l'emissió de la seva declaració i justificació. 
- De manera excepcional, també es possibilita la tramitació del procediment negociat sense publicitat per imperiosa urgència amb remissió al que s'estableix en la LCSP.
- Es podrà reforçar la figura del responsable del contracte amb una unitat encarregada del seguiment o una entitat contractada a aquest efecte.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC