• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, publicada al BOE número 234, de 30 de setembre, configura i desenvolupa un Sistema de Gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes en els quals es descomponen les mesures (reformes/inversions) previstes en els components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); així mateix, l'Ordre és d'aplicació als components, estructurats en les reformes i inversions, fites i objectius que integren el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat en la Decisió d'Execució del Consell (CID) (article 1)

06/10/2021

L’ordre és d'aplicació a les entitats que integren el sector públic d'acord amb el que disposa l'article 2.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic -que comprèn, entre altres, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local, i el sector públic institucional.

A més, cal destacar que són principis o criteris específics, d'obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per tant transversals en el conjunt del Pla, entre altres, la "identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista" (article 2).

En relació amb aquesta identificació del perceptor final de fons: beneficiaris dels ajuts, contractistes i subcontractistes, les entitats decisores i executores dels components inclouran en els procediments de licitació que s'enquadrin en el desenvolupament de les actuacions previstes en el PRTR les obligacions en relació amb la identificació dels contractistes i subcontractistes següents: NIF del contractista o subcontractistes; nom o raó social; domicili fiscal del contractista i, si escau, subcontractistes; acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és d'aplicació i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin afectar a l'àmbit objecte de gestió; i els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el Cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat, efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació (article 8).

D'altra banda, pel que fa al sistema d'informació de gestió i seguiment, s'assenyala que amb la finalitat d'assegurar el compliment dels requeriments del PRTR, l'Autoritat Responsable tindrà accés a la informació residenciada en altres sistemes, en particular la Base de Dades Nacional de Subvencions, la Plataforma de Contractació del Sector Públic i el Registre de Titularitats Reals, estant facultada per incorporar al sistema la documentació que estimi oportú atenent l'àmbit de competència (article 11).

Aquesta ordre va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE (disposició final tercera).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC