• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
S'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, publicada al BOE núm.234, de 30 de setembre de 2021

06/10/2021

Aquesta ordre, sobre la base del règim de gestió directa establert a l'article 8 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i prenent en consideració la condició de beneficiari del Regne d'Espanya en el marc del Mecanisme conforme a l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, esmentat, així com el que disposen els apartats 2 i 6 de l'article 46 del Real Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública, regula el procediment, format i periodicitat de la informació de seguiment de l'assoliment de les fites i objectius i de l'execució comptable de les despeses incorregudes en el desenvolupament dels projectes, subprojectes o les línies d'acció de les mesures que conformen els components finançables amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a remetre per les entitats públiques responsables d'aquesta execució (article 1).

Així mateix, es pot destacar que totes les entitats del sector públic estatal, incloses les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, autonòmic i local, que gestionin o executin projectes, subprojectes o línies d'acció d'aquest Pla estaran obligades a la remissió d'informació sobre el seguiment del grau d'avanç de les fites i objectius i l'execució comptable de les despeses imputades a projectes o línies d'acció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (article 2.1); i que la informació d'execució comptable de les despeses imputades a projectes o línies d'acció de l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU) s'entendrà aportada a través del fons o fons europeus a través dels quals es canalitzi aquesta ajuda, per la qual cosa la informació corresponent a aquest àmbit es remetrà mitjançant el procediment seguit fins al moment, diferent del regulat en aquesta ordre (article 2.2).

A més, el contingut a remetre sobre el seguiment de l'execució comptable dels recursos imputats als projectes, subprojectes i actuacions que conformen les diferents mesures de l'àmbit indicat en l'apartat 1 de l'article 2 comprendrà: per a les entitats amb pressupost limitador, totes les operacions comptables de l'exercici corrent i d'exercicis posteriors que s'hagin registrat en el sistema d'informació comptable que afectin a aquests projectes, subprojectes i actuacions, a partir de l'exercici 2020, des d'1 de febrer; i per a les entitats amb pressupost estimatiu, totes les operacions meritades registrades en comptabilitat i els compromisos per a exercicis posteriors que afectin aquests projectes, subprojectes i actuacions, a partir de l'exercici 2020, des d'1 de febrer. En ambdós casos amb el detall que s'estableix, sota les especificacions que s'indiquen en referir-se al format de la informació a remetre: entre altres aspectes, per als projectes i subprojectes finançats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, identificació de la convocatòria de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) o del contracte a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP), en els termes indicats a l'annex d'aquesta ordre (article 5).

Finalment, totes les entitats de l'Administració Estatal, Autonómica i Local, en la seva condició d'entitats executores del PRTR, segons procedeixi, hauran d'aportar la informació sobre la identificació del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau data de naixement, en concepte d'ajuts o per la condició de contractista i subcontractista, tal com es defineix el titular real en el punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els termes en els quals es determini pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 (article 10).

Aquesta ordre va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE (disposició final tercera).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC