• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Termes i condicions per a la tramitació dels procediments de comunicació prevists en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per RD legislatiu 1/2004, de 5 de març
Termes i condicions per a la tramitació dels procediments de comunicació prevists en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per RD legislatiu 1/2004, de 5 de març


Resolució de 28 de setembre de 2021, publicada al BOE número 234, de 30 de setembre de 2021

06/10/2021

L'article catorzè de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc, modifica l'article 14.1 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, i introdueix els apartats f) i g) que afegeixen dos supòsits nous en el procediment d'incorporació mitjançant comunicacions, encomanant a la Direcció General del Cadastre la determinació dels termes i condicions que han de complir-se perquè es pugui dur a terme la incorporació dels fets, actes i negocis susceptibles de generar un alta, baixa o modificació cadastral per mitjà d'aquest procediment. Així, la present resolució ve a determinar quines són aquestes condicions i termes.

La resolució va entrar en vigor a partir de l'endemà al de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC