• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions públiques, destinades al finançament del ‘Programa de primera experiència professional en les administracions públiques’, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Subvencions públiques, destinades al finançament del ‘Programa de primera experiència professional en les administracions públiques’, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Aquesta ordre (TES/1152/2021, de 24 d’octubre, publicada al BOE número 256, de 26 d’octubre de 2021) té per objecte establir les bases reguladores de les subvencions del Programa de primera experiència professional en les administracions públiques, d'acord amb la dotació pressupostària que s'assigni a tal fi. Constitueix una actuació inclosa en la Inversió 1, Ocupació Jove, compresa en el Component 23 ‘Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu’ del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, i per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (CouncilImplementingDecision-CID), de 13 de juliol de 2021

26/10/2021

Les subvencions previstes en aquesta ordre es finançaran amb càrrec als corresponents fons dotats en el Pressupost de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, dins del programa 240A.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:

a) En l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupació Estatal: Per als fons previstos en l'article 2.2, els òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents, així com les altres entitats que integren el sector públic institucional estatal, d'acord amb el que s'estableix en l'article 84.1 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

b) En l'àmbit de gestió de les comunitats autònomes seran beneficiàries les entitats que determinin les mateixes, dins dels òrgans de l'administració de la comunitat autònoma i els seus organismes públics vinculats o dependents, així com les altres entitats del sector públic institucional de la respectiva comunitat autònoma, així com les corporacions locals o entitats dependents o vinculades a una administració local del seu àmbit territorial.

Les subvencions a atorgar per a la contractació es destinaran al finançament dels costos laborals de les persones joves treballadores que, reunint els requisits fixats en aquesta ordre, siguin contractades per a l'adquisició d'experiència professional en el si dels serveis prestats per les administracions públiques.

En aplicació del que s'estableix en l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, les subvencions objecte d'aquesta ordre es tramitaran segons el procediment de concurrència no competitiva, en tant que es tracta de subvencions relacionades finançables amb fons europeus, regulades per la Llei 38/2003 de 17 de novembre. Les resolucions de concessió es dictaran per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.

Les sol·licituds de concessió de subvencions es dirigiran a la Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, segons l'àmbit de la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora del termini previst en la convocatòria donaran lloc a la inadmissió d'aquestes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC