• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d'esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19
S'aproven les bases reguladores de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d'esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19


L'objectiu principal és l'atorgament de subvencions destinades específicament a sostenir costos fixos no coberts pels ingressos. Es considera d'interès públic, econòmic i social reprendre i assegurar el manteniment de l'activitat a les estacions d'esquí alpí, en la mesura que la riquesa, el manteniment i l'augment de l'ocupació que es puguin generar repercuteixen directament i indirectament en benefici de les comarques de muntanya i de les seves poblacions (Ordre VPD/202¡/2021, de 26 d’octubre, publicada al DOGC número 8533, de 29 d’octubre de 2021)

29/10/2021

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a l'objecte de la subvenció i es facin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

Podran ser empreses beneficiàries aquelles estacions d'esquí alpí que hagin sofert una disminució del seu volum de negoci durant el període subvencionable, almenys, d'un 30% en comparació amb el mateix període de 2019-2020. Atès que la titularitat i el finançament de la majoria d'estacions d'esquí alpí catalanes són públics, poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones jurídiques titulars d'estacions d'esquí alpí privades amb domicili fiscal a Catalunya.

La presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC