• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de la COVID-19
Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de la COVID-19


S’acorda obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Resolució CLT/3287/2021, de 2 de novembre, publicat al DOGC número 8540, de 10 de novembre de 2021)

10/11/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), i que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC núm. 8347, de 22.2.2021).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 27 de gener de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/204/2021, d'1 de febrer (DOGC núm. 8333, de 4.2.2021), bases modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1290/2021, de 30 d'abril (DOGC núm. 8404, de 7.5.2021).

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya i de l'extranet de les administracions catalanes per als ens locals. Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura es pot accedir a les plataformes esmentades.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la finestreta única de subvencions.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.000.000,00 d'euros.

El període subvencionable és del 26 d'abril al 4 de maig del 2020 per a les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals, que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició cinematogràfica o audiovisual.

El període de referència és del 26 d'abril al 4 de maig del 2019 per a les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades; que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició cinematogràfica o audiovisual.

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 22 de novembre del 2021, tots dos inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC