• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fer front a les despeses financeres dels préstecs atorgats per l'Institut Català de Finances a empreses i entitats culturals per cobrir necessitats de liquiditat derivades de l'impacte de la COVID-19
Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fer front a les despeses financeres dels préstecs atorgats per l'Institut Català de Finances a empreses i entitats culturals per cobrir necessitats de liquiditat derivades de l'impacte de la COVID-19


Resolució CLT/3303/2021, de 4 de novembre, publicada al DOGC número 8543, de 15 de novembre de 2021

15/11/2021

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), i que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC núm. 8347, de 22.2.2021).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 29 d'abril de 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/1360/2021, de 5 de maig (DOGC núm. 8406, de 10.5.2021).

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya. Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura es pot accedir a la plataforma esmentada.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 255.000,00 euros.

El període de meritació dels interessos dels préstecs és d'un any des de la formalització del préstec. El període per presentar sol·licituds és del 25 de novembre del 2021 al 31 de gener de 2022, tots dos inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC