• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Reial Decret 988/2021, de 16 de novembre, publicat al BOE número 275, de 17 de novembre de 2021

17/11/2021

Aquest RD té per objecte regular la concessió directa, amb caràcter extraordinari i per raons d'interès públic, social i econòmic, d'una subvenció a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, conforme a les línies d'actuació fixades en l'article 12, així com la seva distribució i lliurament en les quanties i termes que figuren en l'annex I, d'acord amb el que es preveu en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb els apartats 2 i 3 del seu article 28.
Així mateix, el present RD estableix les disposicions al fet que hauran d'ajustar-se les bases reguladores de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per a la concessió als destinataris últims de subvencions per a actuacions de millora de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics i altres àrees d'alta concentració empresarial, en execució del seu respectiu programa d'ajudes.
Aquest RD té per finalitat l'execució parcial de la inversió C15.I2 «Accions de reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics (Programa UNICO- Indústria i empreses).
Per això, amb aquestes ajudes es pretén contribuir parcialment a l'objectiu total quantitatiu del CID #238 de la inversió C15.I2, que inclou que almenys 1.600 petits polígons industrials i àmbits empresarials aconsegueixin una velocitat de connectivitat de 1-Gigabit.
D'acord amb el PRTR, el termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte d'ajuda és el 31 de desembre de 2023.

El règim jurídic aplicable és el que s’estableix a l’article 3 de l’esmentat RD.

El programa d'ajudes que instrumenta aquest reial decret, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estarà en vigor des de l'endemà de la publicació d'aquest RD al BOE fins al 31 de desembre de 2023.
Les sol·licituds d'ajuda podran cursar-se a partir del moment i en la forma que estableixin les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla en les seves respectives bases reguladores i en les convocatòries.
No obstant això el que es preveu en els apartats anteriors, de conformitat amb el que es preveu en l'article 17.2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, les mesures iniciades a partir de l'1 de febrer de 2020 podran optar a finançament sempre que compleixin els requisits establerts en el citat Reglament.

Podran ser beneficiàries directes de les ajudes previstes en el present RD les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que hauran de destinar l'import de les mateixes a les línies d'actuació i als destinataris últims a les quals es refereixen els articles 12 i 13.

Les ajudes estan subjectes al compliment, execució i realització de l'objectiu i les fites fixades en el PRTR per a la inversió C15.I2 «Accions de reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial» de la component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics.
Les beneficiàries directes es comprometen a convocar, resoldre i desenvolupar totes les actuacions necessàries per a l'execució de les actuacions a realitzar, el número mínim de les quals per al conjunt de les línies d'actuació subvencionable previstes en aquest reial decret s'especifica per a cadascuna d'elles en l'annex I, en termini i adequant-se al que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 83 del seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, les subvencions es destinaran a cobrir inversions i despeses directament relacionades per desenvolupar les següents actuacions:
a) Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1Gbps, en els àmbits d'actuació material a què fa referència l'article 2 d'aquest RD.
b) Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1Gbps, que abasti el conjunt de l'àmbit d'actuació material, així com, en el seu cas, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cadascun dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que ho conformen.

Els destinataris últims de les ajudes són els establerts a l’article 13.

Aquest RD entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació al BOE, és a dir, el dia 18 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC