• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball
S'aproven les bases de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball


Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8573, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

L’objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Programa Acompanya, que tenen per objecte el desenvolupament d'un conjunt d'accions d'orientació i acompanyament en el lloc de treball, d'acord amb un itinerari individualitzat, realitzades per personal tècnic especialitzat, que tenen com a finalitat facilitar l'adaptació social i laboral de persones treballadores amb discapacitat i trastorns de salut mental amb especials dificultats d'inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a les de la resta de persones treballadores que ocupen llocs similars.

Totes les actuacions del Programa Acompanya han d'assegurar un impacte positiu sobre la igualtat de dones i homes, i, en particular, han de garantir la inclusió laboral de les dones amb discapacitat mitjançant l'adopció de mesures específiques, en especial mesures adreçades a les dones amb discapacitat intel·lectual i a les dones amb discapacitat que pateixen o han patit violències masclistes.

Aquestes subvencions no constitueixen un ajut d'Estat en els termes previstos als articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) atès que la seva concessió no falseja ni amenaça de falsejar la competència afavorint determinades empreses o produccions.

L'acció subvencionada s'ha de dur a terme a Catalunya.

Les subvencions previstes en aquesta Ordre es financen a partir dels fons corresponents del pressupost del Departament d'Empresa i Treball, en el marc dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins del programa 240A, d'acord amb la distribució que fa, per a cada exercici, la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC