• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball
S'aproven les bases de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball


Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, publicada al DOGC número 8573, de 29 de desembre

29/12/2021

L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa, que tenen per objecte el desenvolupament d'un conjunt d'accions, en el marc de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d'acompanyament per a la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb més dificultats d'inserció, d'ara endavant plans de diversitat, a través de les petites i mitjanes empreses que volen incorporar la perspectiva de diversitat en les seves organitzacions o bé millorar-ne la gestió amb el suport de les entitats del tercer sector especialitzades en la inserció de col·lectius vulnerables.

Als efectes d'aquest programa, s'entén per col·lectius vulnerables aquells amb especials dificultats d'accés al mercat de treball, establerts a la base 9 d'aquest annex.

Les actuacions subvencionables en el marc del Programa Diversitat i Empresa són les següents:

Línia 1: Coordinació del Programa Diversitat i Empresa.

Línia 2: Elaboració i desenvolupament de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d'acompanyament a la inserció laboral de col·lectius vulnerables.

Aquestes subvencions no constitueixen un ajut d'Estat en el sentit del que preveu l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, atès que la seva concessió no té efectes en els intercanvis comercials entre estats membres, ja que tenen un impacte fonamentalment local.

L'acció subvencionada s'ha de dur a terme a Catalunya.

Les subvencions previstes en aquesta Ordre es financen a partir dels fons corresponents previstos en el pressupost del Departament d'Empresa i Treball, en el marc dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins del programa 240A, d'acord amb la distribució que fa, per a cada exercici, la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC