• Descarregar Google Play Store
 • Descarregar Apple Store
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública


Llei 20/2021, de 28 de desembre, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre

29/12/2021

Aquesta Llei pretén reforçar el caràcter temporal de la figura del personal interí; aclarir els procediments d'accés a la condició de personal interí; objectivar les causes de cessament d'aquest personal i implantar un règim de responsabilitats que constitueixi un mecanisme proporcionat, eficaç i dissuasiu de futurs incompliments que, a més, permeti aclarir qualsevol buit o dubte interpretatiu que l'actual regulació hagi pogut generar.

 • L’ art. 1.Un inclou una nova redacció de l’art. 10 del TRLEBEP que, d'acord amb la clàusula 5a de l'Acord marc, reforça la noció de temporalitat de la figura del personal funcionari interí, a fi de delimitar clarament la naturalesa de la relació que li uneix amb l'Administració. En segon lloc, quant a la selecció, els procediments d'accés a la condició de personal funcionari interí no són equiparables als de personal funcionari de carrera. És a dir, es reforça la nota de temporalitat en descartar qualsevol expectativa de permanència. En tercer lloc, s'objectiven les causes de terminació de la relació interina. En quart lloc, s'endureixen les previsions legals quant a la durada màxima del nomenament del personal interí per vacant, com a mesura preventiva per a evitar un ús abusiu d'aquesta figura per a exercir funcions de caràcter permanent o estructural. En cinquè lloc, es determina que al personal funcionari interí li serà aplicable el règim general del personal funcionari de carrera quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició temporal i al caràcter extraordinari i urgent del seu nomenament, excepte aquells drets inherents a la condició de funcionari de carrera.

L'art. 1.Dos afegeix un nou apartat 3 a l'article 11 del TRLEBEP, relatiu al personal laboral, establint els principis que en tot cas hauran de regir en la selecció del personal laboral temporal, com la publicitat, igualtat, mèrit, capacitat i celeritat, i establint la finalitat que han de perseguir, atenent, en tot cas, a raons expressament justificades de necessitat i urgència.

L'apartat Tres d'aquest art. 1 introdueix una nova DA 17a en el TRLEBEP, en la qual es preveu un règim de responsabilitats en cas d'incompliment de les mesures anteriorment enunciades i introduïdes en l’art. 10 del TRLEBEP.

 • L’art. 2 de la Llei estableix l'ampliació dels processos d'estabilització d'ocupació temporal com a mesura complementària immediata per a pal·liar la situació existent. D'una banda, s'autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública -s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions Públiques, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020-. Es preveu igualment una compensació econòmica per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, veiés finalitzada la seva relació amb l'Administració per la no superació del procés selectiu d'estabilització.
 • La DA 1a determina la possibilitat que els municipis, especialment aquells amb una capacitat de gestió més limitada, encomanin la gestió material de la selecció del seu personal funcionari de carrera o laboral fix a les diputacions provincials, capítols, consells insulars, ens supramunicipals o òrgans equivalents en les comunitats autònomes uniprovincials. Els municipis podran també encomanar, en els mateixos termes, la gestió material de la selecció del personal interí i laboral temporal.

De manera expressa, i únicament als efectes dels processos d'estabilització d'ocupació temporal en l'àmbit local, aquests es regiran pel que es disposa en l’art. 2 de la Llei. No serà aplicable els arts. 8 i 9 del RD 896/1991, de 7 de juny.

 • La DA 2a preveu que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública elabori un informe anual de seguiment de la taxa de temporalitat en l'ocupació pública.
 • La DA 3a es refereix a les mesures de seguiment pressupostari i estableix, que les AAPP podran nomenar personal interí en les places vacants per jubilació que es produeixin en l'exercici pressupostari, així com les places de necessària i urgent cobertura que, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent LPGE, no computin en la taxa de reposició d'efectius.
 • La DA 4a estableix que les AAPP hauran d'assegurar el compliment del termini establert per a l'execució dels processos d'estabilització mitjançant l'adopció de mesures apropiades per a un desenvolupament àgil dels processos selectius, com ara la reducció de terminis, la digitalització de processos o l'acumulació de proves en un mateix exercici, entre altres.
 • La DA 5a regula les peculiaritats dels processos d'estabilització d'ocupació temporal del personal investigador.
 • La DA 6a preveu que les AAPP convoquin, amb caràcter excepcional, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts en l’art. 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals.
 • La DA 7a preveu una extensió de l'àmbit d'aplicació dels processos d'estabilització a les societats mercantils públiques, a les entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic, sense perjudici de l'adequació, en el seu cas, a la seva normativa específica.
 • LA DA 8a contempla que, addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la DA 6a inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a 1 de gener de 2016.
 • La DA 9a es refereix a les competències de les CCAA, entitats forals i locals, respecte als processos d'estabilització i acords amb les organitzacions sindicals.
 • La DA 10a es refereix a l'aplicació de la Llei a la comunitat Foral de Navarra i a la Comunitat Autònoma del País Basc.
 • La DT 1a preveu que els processos selectius per a la cobertura de places incloses en les ofertes d'ocupació pública aprovades en el marc dels processos d'estabilització d'ocupació temporal prevists en l'article 19.U.6 de la LPGE de 2017, i 19.U.9 de la LPGE de 2018, hauran de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.
 • La DT 2a delimita els efectes de la modificació del TRLEBEP, que serà aplicable únicament respecte del personal temporal nomenat o contractat amb posterioritat a la seva entrada en vigor.
 • La DF 1a es refereix al títol competencial.
 • La DF 2a manté en vigor la disposició final segona del RDLL 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, relativa a l'adaptació de la normativa del personal docent i del personal estatutari i equivalent dels serveis de salut.
 • La DF 3a estableix l'entrada en vigor de la norma, que és l’endemà de la data de publicació de la Llei al BOE, és a dir el 30 de desembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC