• Descarregar Google Play Store
 • Descarregar Apple Store
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022
Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022


Llei 22/2021, de 28 de desembre, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre de 2021

30/12/2021

El Títol III de la Llei es rubrica com «De les despeses de personal», i s'estructura en tres capítols.

 • En el Capítol I, l’art. 19 després de definir el que constitueix el «sector públic» a aquest efecte , tracta de les despeses del personal amb la previsió general que, durant l'any 2022, tant les retribucions del personal al servei del sector públic com la massa salarial del personal laboral experimentaran un creixement del 2% respecte dels vigents a 31 de desembre de 2021.

Així mateix, l’art. 20 inclou la regulació de l'Oferta d'Ocupació Pública, que se subjectarà a una taxa de reposició d'efectius del 110% . Respecte dels sectors considerats com a prioritaris, la taxa serà del 120% i per a les Policies Locals, serà del 125%. La contractació de personal temporal o el nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins es reserva per a casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

Respecte de les retribucions del personal al servei del sector públic, així com de les despeses d'acció social i productivitat o retribució variable, es preveuen limitacions per al seu increment global respecte a les de 2021, sense perjudici del seu càlcul individual en termes d'homogeneïtat.

 • El Títol IV de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sota la rúbrica «De les pensions públiques», es divideix en sis capítols.
 • El Capítol I es refereix al criteri per a l'actualització de les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social. No es fixa el percentatge d'increment sinó que s'estableix el procediment per a la seva determinació. D'aquesta manera, les pensions experimentaran un increment percentual igual al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de IPC dels dotze mesos previs a desembre de 2021. No obstant l'anterior, s'estableix un increment del 3% respecte de les pensions no contributives.
 • El Capítol II està dedicat a regular la determinació inicial de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat i especials de guerra.
 • El Capítol III recull els criteris assenyalats en el Capítol I per a la fixació de les pensions màximes.
 • El Capítol IV reitera els mateixos criteris per a l'actualització de les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les de Classes Passives. Així mateix, es determinen les pensions que no s'actualitzen.
 • El Capítol V es refereix al sistema de complements per mínims, que conté dos articles relatius, respectivament, a pensions de Classes Passives i pensions del sistema de la Seguretat Social.
 • El Capítol VI estableix d'una part, la determinació inicial i actualització de les pensions no contributives de la Seguretat Social i, d'una altra, la fixació de la quantia de les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa.
 • En l'àmbit dels tributs locals, es crea un nou grup en la secció segona de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, amb la finalitat de classificar de manera específica l'activitat exercida per periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació, que fins avui manca de tal classificació.
 • El Títol VII s'estructura en dos capítols, dedicats respectivament, a Entitats Locals i Comunitats Autònomes. Dins del Capítol I es contenen normes relatives al finançament de les Entitats Locals, englobant en el mateix als municipis, províncies, capítols i consells insulars, així com Comunitats Autònomes uniprovincials.
  • El nucli fonamental està constituït per l'articulació de la participació de les Entitats Locals en els tributs de l'Estat, tant en la determinació de la seva quantia, com en la manera de fer-la efectiva. Cal destacar com a instrument la participació, mitjançant cessió, en la recaptació de determinats impostos com l'IRPF, IVA i els impostos especials sobre fabricació d'alcohols, sobre hidrocarburs i sobre les labors del tabac; la participació a través del Fons Complementari de Finançament amb atenció específica a les compensacions a les entitats locals per pèrdues de recaptació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que inclou tant la inicialment establerta per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, com la compensació addicional instrumentada a través de la Llei 22/2005, de 18 de novembre, així com a la participació en el Fons d'Aportació a l'Assistència Sanitària per al manteniment dels centres sanitaris de caràcter no psiquiàtric de les Diputacions, Comunitats Autònomes insulars no provincials, i Consells i Capítols insulars. Cal assenyalar que en 2020 s'ha hagut de procedir a la revisió, de periodicitat quadriennal, de l'àmbit subjectiu d'aplicació dels models de participació en tributs de l'Estat aplicables als municipis. No obstant això, en haver-se aplicat en els lliuraments a compte d'aquell any aquests models als mateixos àmbits subjectius, es manté, excepcionalment, aquest mateix criteri, per la qual cosa aquella revisió tindrà incidència en els anys 2021 a 2023, la qual cosa s'inclou en aquesta Llei en la secció 1a del citat Capítol I.
  • Aquesta regulació es completa amb altres transferències, constituïdes per subvencions, així com la compensació als ajuntaments dels beneficis fiscals concedits a les persones físiques o jurídiques en els tributs locals, donant compliment al que es preveu en l'article 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Igualment, es regulen les obligacions d'informació a subministrar per les entitats Locals, les normes de gestió pressupostària, l'atorgament de bestretes als ajuntaments per a cobrir els desfasaments que puguin ocasionar-se en la gestió recaptatòria dels tributs locals i l'articulació de procediment per a donar compliment a les compensacions de deutes ferms contrets amb l'Estat per les Entitats Locals, incloent les que, si escau, s'hagin d'aplicar a conseqüència d'incompliments reiterats dels terminis de pagament establerts en la normativa de mesures de lluita contra la morositat, en aplicació de l'article 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 • El Títol VIII conté, sota la rúbrica «Cotitzacions Socials», la normativa relativa a les bases i tipus de cotització dels diferents règims de la Seguretat Social, procedint a la seva actualització. El Títol consta de tres articles relatius, respectivament, a «Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional durant l'any 2022» i «Cotització a les Mutualitats Generals de Funcionaris per a l'any 2022» i «Cotització a drets passius».
 • El contingut de la LPG es completa amb diverses disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals, en les quals es recullen preceptes d'índole molt variada. No obstant això, per a una millor sistematització, s'han agrupat per matèries i per referència als Títols de la Llei corresponents.
  • Com a normes complementàries en relació amb la gestió pressupostària, entre les que figura, amb caràcter excepcional, un règim específic per a les transferències relacionades amb el desenvolupament del Pla Corresponsables.
  • Pel que fa a l'àmbit de les despeses de personal, les disposicions addicionals de la llei es regula la possibilitat, amb les limitacions i requisits que es contemplen, que les societats mercantils públiques, les entitats públiques empresarials a què es refereix l'article 18 apartat Un, de la Llei de Pressupostos, i les fundacions del sector públic i consorcis puguin procedir a la contractació de nou personal. També s'estableix, en matèria de règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals, el límit màxim total que poden percebre els seus membres per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als quals, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials. En relació amb les pensions públiques i prestacions assistencials, s'estableixen les quanties dels subsidis econòmics contemplats en el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre i les pensions assistencials i es fixa l'actualització de les prestacions econòmiques reconegudes a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, a les persones d'origen espanyol desplaçades a l'estranger durant la Guerra Civil.
  • Les normes d'índole econòmica es refereixen, en primer lloc, a l'interès legal dels diners, que es fixa en un 3%, i a l'interès de demora i a l'interès de demora al qual es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, que es fixen en el 3,75%.
  • En l'àmbit tributari, quant als Ens Territorials, es recullen en primer lloc, les disposicions relatives a l'assignació de quantitats a fins d'interès general considerades d'interès social. Respecte de les entitats locals, s'estableixen els criteris per al càlcul de l'índex d'evolució dels ingressos tributaris de l'Estat en relació amb la participació en els mateixos per part d'aquelles. També es modifiquen els àmbits objectiu i subjectiu del Fons de Finançament a Entitats Locals per a atendre les obligacions pendents de pagament a proveïdors de determinades Entitats Locals. S'estableixen compensacions a Entitats locals i a Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats de Ceuta i Melilla per l'efecte de la implantació del Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA en la liquidació de la participació en tributs de l'Estat i en la liquidació dels recursos del Sistema de Finançament Autonòmic respectivament, en relació amb l'exercici 2017. S'inclouen especialitats quant a les obligacions de subministrament d'informació per part de les Entitats Locals d'acord amb l'article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. Es regula igualment, la concessió de subvencions nominatives destinades al finançament del transport públic regular de viatgers de Madrid, Barcelona i les Illes Canàries.
  • Quant a les normes relatives a les cotitzacions socials, es determina l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2022, que s'incrementa en un 2,5%.
  • Es recullen mesures en relació amb el finançament de la formació professional per a l'ocupació i específicament, de la formació professional per a l'ocupació vinculada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
  • D'altra banda, se suspèn temporalment l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. S'ajorna l'aplicació de determinats preceptes de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom
  • Igualment, es contempla la gestió pel Servei Públic d'Ocupació Estatal dels serveis i programes finançats amb càrrec a la reserva de crèdit del seu pressupost de despeses, conforme al que es disposa en l'article 18.h) del text refós de la Llei d'Ocupació, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.
  • S'estableix el finançament de l'Acció Social Protectora de la Seguretat Social mitjançant la realització de transferències de l'Estat als pressupostos de la Seguretat Social en compliment de la recomanació primera del Pacte de Toledo 2020.
  • Es disposa la creació de l'organisme autònom Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional així com la creació de l'Agència Estatal d'Administració digital.
  • Finalment, s'autoritza la creació del Consorci Centre nacional de Recerca en Emmagatzematge Energètic, es recull una regla específica en relació amb el còmput de les pèrdues dels consorcis durant els exercicis 2020 i 2021 i s'inclouen, en fi, previsions sobre el Conveni a subscriure amb motiu de la capitalitat cultural de Barcelona i el nou Conveni per a la gestió de l'explotació d'autopistes de titularitat estatal que han revertit a l'Estat.
 • Les disposicions transitòries de la Llei es refereixen, a una modificació temporal de les categories d'estacions de viatgers de l'article 98.5 de la Llei 38/2015 de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, per l'efecte de les mesures sanitàries derivades de la pandèmia del COVID-19. I al règim transitori en la gestió del Règim de Classes Passives, així com previsions sobre la indemnització per residència del personal al servei del sector públic estatal i en relació amb els complements personals i transitoris.
 • La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals, en les quals es recullen les modificacions realitzades a diverses normes legals. En particular, la Llei escomet la modificació de :
  • La Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social;
  • La Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social;
  • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;
  • La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària;
  • Del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
  • La Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada a la mateixa per l'article 6.1 del Reial decret llei 12/2019, d'11 d'octubre;
  • La Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme;
  • La Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social;
  • El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat; d
  • La Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència;
  • La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic;
  • El text refós de la Llei General de Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre;
  • La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014;
  • La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021;
  • El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • La Llei finalitza amb l'habilitació al Govern per a dur a terme el desenvolupament reglamentari que requereixi la Llei.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC