• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions: adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere
Subvencions: adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere


Resolució EMT/3883/2021, de 27 de desembre publicada al DOGC número 8575, del 31 de desembre de 2021

04/01/2022

Convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa de formació per cobrir necessitats específiques Ada, adreçades a l'adquisició i millora de competències digitals, per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, d'acord amb la base 2.3.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm.7724 d'11 d'octubre), modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre (DOGC núm.8252 de 22 d'octubre) i per l'Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre (DOGC núm. 8528, de 22 d'octubre).

Les actuacions subvencionables d'aquesta Resolució de convocatòria per cobrir necessitats formatives específiques són, d'acord amb la base 2.2.b) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, aquelles vinculades a especialitats no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat.

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les entitats recollides a la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, que estiguin inscrites, en el moment de presentar la sol·licitud, en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, i constin a GIA en situació d'alta o en situació d'inscripció d'ofici.

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants, que han de complir també amb els requisits recollits a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre. El percentatge de dones treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%. A aquests efectes, les afectades per ERTOS no computen com a ocupades, tal i com estableix la disposició addicional setena de a l' Ordre TES/1109/2020, de 25 de novembre, per la qual es modifica a l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març. Les alumnes participants, siguin desocupades o ocupades, han d'estar inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria anticipada per a l'any 2022 és de 14.784.648,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 8 de febrer i finalitza el dia 28 de febrer de 2022 ambdós inclosos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC