• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Límits dels contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2022
Límits dels contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2022


Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, publicada al BOE número 314 del 31 de desembre de 2021

04/01/2022

La publicació en el «Diari Oficial de la Unió Europea», de data 11 de novembre de 2021, dels Reglaments Delegats (UE) 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 i 2021/1953 de la Comissió de 10 de novembre de 2021, pels quals es modifiquen respectivament les Directives 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, en el que concerneix els seus llindars d'aplicació en matèria d'adjudicació de contractes, aconsella, sense perjudici de l'aplicació directa de tals Reglaments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 288 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la promulgació d'aquesta ordre amb la finalitat de permetre el general coneixement dels llindars que, per modificació dels establerts en les citades Directives, han d'aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2022 respecte dels contractes afectats per aquestes, evitant de tal forma que se suscitin possibles causes d'infracció de les Directives, especialment quan es refereix a l'aplicació de fons comunitaris per al finançament dels corresponents contractes.

Procedeix, per tant, incorporar a la legislació espanyola els límits fixats, a partir de l'1 de gener de 2022, per la Comissió Europea i assenyalar les xifres que han de figurar en els respectius preceptes de la Llei de Contractes del Sector Públic, del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals, així com de la Llei de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat.

"Respecte de la Llei 9/2017:
a) La xifra de 5.350.000 euros per la de 5.382.000 euros, en els articles 20.1; 23.1.a) i 318 b).
b) La xifra de 214.000 euros per la de 215.000 euros, en els articles 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) i 318 b).
c) La xifra de 139.000 euros per la de 140.000 euros en els articles 21.1.a) i 22.1.a).
2. Respecte del Reial decret llei 3/2020:
a) La xifra de 5.350.000 euros per la de 5.382.000 euros en l'article 1.1.c) i 2.
b) La xifra de 428.000 euros per la de 431.000 euros, en l'article 1.1.b).
3. Respecte de la Llei 24/2011:
a) La xifra de 5.350.000 euros per la de 5.382.000 euros en l'article 5, lletra b).
b) La xifra de 428.000 euros per la de 431.000 euros, en l'article 5, lletra a).”

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC