• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2022
Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2022


DECRET 1/2022, de 4 de gener, publicat al DOGC número 8579, del 07 de gener de 2022

07/01/2022

S’acorda aprovar el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i en compliment dels seus objectius i preceptes durant l'any que abasten.

El Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya que ha de portar a terme el Sistema estadístic de Catalunya durant l'any 2022.

Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022 concreten els objectius específics del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i estan recollides en els camps temàtics identificats pels àmbits d'activitat estadística que regulen aquest Pla, en desplegament dels seus objectius generals.

Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022 es classifiquen en:

  • Actuacions estadístiques consolidades: són actuacions que, en el desplegament d'algun dels plans estadístics anteriors i en realitzacions successives, han mostrat que són vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.
  • Actuacions estadístiques noves: són actuacions que, per l'interès que tenen i per la seva adequació als objectius del Pla, s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest, o bé les actuacions que ja s'han dut a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades, una vegada s'hagi seguit el procediment d'inclusió d'actuacions estadístiques en els programes anuals d'actuació estadística i hagin estat homologades per l'Idescat, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que resten subjectes al deure del secret estadístic, han de comunicar anualment a l'Idescat la relació dels òrgans amb atribucions estadístiques i la persona que assumirà la interlocució tècnica en nom d'aquests. Els canvis que eventualment es puguin produir en aquesta relació d'òrgans o dels interlocutors tècnics hauran de ser comunicats a l'Idescat, en el termini dels 30 dies naturals posteriors al moment en què es produeixi el canvi o la designació d'un nou interlocutor.

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya que siguin organismes responsables d'actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2022 han de comunicar a l'Idescat la formalització dels convenis o acords que siguin necessaris per a l'execució i difusió de les actuacions estadístiques mitjançant la tramesa d'una còpia del document subscrit en el termini màxim de 30 dies naturals següents a la data de la signatura, d'acord amb el marc de col·laboració institucional establert a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.

Es deroga el Decret 19/2020, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020.

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, el dia 8 de gener de 2022.





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC