• Descarregar Google Play Store
 • Descarregar Apple Store
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Registre d’Entitats de Medi Ambient
Registre d’Entitats de Medi Ambient


DECRET 2/2022, de 4 de gener, publicat al DOGC número 8579, del 07 de gener de 2022

07/01/2022

L'objecte d'aquest Decret és regular el Registre d'Entitats de Medi Ambient.

El Registre d'Entitats de Medi Ambient és un registre administratiu electrònic de caràcter públic i d'inscripció voluntària. Aquest Registre es pot consultar a la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient.

El Registre d'Entitats de Medi Ambient té les finalitats següents:

a) Facilitar la identificació de les entitats que tenen la condició de persones interessades en determinats procediments que tramita el departament competent en matèria de medi ambient als efectes de garantir-hi la seva participació.

b) Permetre que les entitats inscrites puguin exercir determinades accions o presentar determinades sol·licituds al departament competent en matèria de medi ambient sense haver d'acreditar la informació que consta en el Registre.

c) Ser l'instrument per consultar les entitats les donacions a les quals poden gaudir de beneficis fiscals en l'àmbit del medi ambient. En concret, les persones físiques poden comprovar les associacions i fundacions les donacions a les quals generen dret a deducció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) d'acord amb l'article 34.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

El Registre d'Entitats de Medi Ambient s'adscriu al departament competent en matèria de medi ambient i és gestionat per la unitat administrativa que determinen les normes d'estructura d'aquest departament.

Poden inscriure's al Registre les entitats que compleixin els requisits següents:

 • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu corresponent.
 • Ser una persona jurídica sense ànim de lucre. Es consideren també persones jurídiques sense ànim de lucre aquelles que desenvolupin activitats de caràcter comercial, sempre que els beneficis resultants d'aquestes activitats s'inverteixin en la seva totalitat en les finalitats institucionals no comercials de l'entitat.
 • Tenir la seu o una delegació a Catalunya, o exercir-hi la seva activitat.
 • Tenir entre les seves finalitats, previstes en els seus estatuts, la protecció del medi ambient en general o la d'algun dels seus elements en particular.
 • Estar desenvolupant de manera activa les activitats necessàries per assolir les finalitats ambientals previstes en els seus estatuts durant els dos anys previs a la sol·licitud d'inscripció en el Registre.

No són objecte d'inscripció en el Registre les entitats següents:

 • Les universitats
 • Els partits polítics
 • Els sindicats
 • Els col·legis professionals
 • Les associacions empresarials o professionals.

En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, la unitat gestora del Registre d'Entitats de Medi Ambient ha d'inscriure d'ofici en aquest Registre les entitats inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat, regulat en el Decret 401/2004, de 5 d'octubre. En el cas d'entitats que no compleixen els requisits per poder ser inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient, se'ls ha de notificar aquesta circumstància, que suposa la no-inscripció en el Registre, amb audiència prèvia a l'entitat. Un cop notificades les resolucions dels procediments que compleixin aquesta disposició, quedarà suprimit el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat, regulat en el Decret 401/2004, de 5 d'octubre.

Es manté la vigència del Decret 401/2004, de 5 d'octubre, fins que no finalitzin tots els procediments que aquesta disposició transitòria preveu.

Es deroga el Decret 401/2004, de 5 d'octubre, que regula la participació de les organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre, vinculades a l'ecologia i a la protecció del medi ambient, en les activitats i els programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Es deroga l'Ordre del conseller de Medi Ambient, de 17 d'octubre de 1995, per la qual es crea el Cens general d'entitats d'educació ambiental de Catalunya.

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies des la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, el dia 4 de febrer de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC