• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases reguladores per al programa d'ajudes a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D
Bases reguladores per al programa d'ajudes a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D


Ordre ICT/1521/2021, de 30 de desembre, publicada al BOE número 8, del 10 de gener de 2022

10/01/2022

S'aproven les bases reguladores per al programa d'ajudes a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes d'I+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'I+D per a identificar les necessitats i les solucions per a la implantació de la Plataforma Turística Intel·ligent i donar resposta als reptes de les destinacions turístiques identificades en el context de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, així com la convocatòria corresponent a 2021.

La concessió de les ajudes regulades en aquesta ordre de bases s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com els d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, establerts en l'article 8.3, 22.1 i 23, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Les ajudes regulades en aquesta Ordre finançaran les actuacions encaminades a la producció de coneixement científic i projectes d'I+D en relació amb els següents reptes de les destinacions turístiques amb la fi última de procedir a la digitalització d'aquests:
a) Recuperació i resiliència del destí: gestió de crisi, simulació d'escenaris, estratègies de resposta primerenca, regulació, normativa, protocols, mercat de treball i condicions laborals, empresa turística i capacitat competitiva, etc.
b) Mobilitat sostenible, intel·ligent, connectada i integrada en el destí.
c) Canvi climàtic, estratègies i mesures d'adaptació i mitigació en el destí; petjada de carboni, modelització d'impactes, estratègies públiques i privades, etc.
d) Sostenibilitat, transició ecològica i economia circular en el destí.
e) Mesurament, modelització i anàlisi de l'activitat turística en el destí: gestió de fluxos turístics, capacitat de càrrega, massificació, impactes econòmics, desenvolupament d'indicadors, anàlisi predictiva, etc.
f) Innovació de producte o procés en el destí: innovació turística, nous productes i experiències turístiques diferencials, nous segments de mercat, nous processos de negoci, etc.
g) Digitalització: infraestructures i plataformes, promoció i comercialització, interacció amb el turista en el destí, turisme sense «friccions», gestió de la informació, intel·ligència turística iBigData, Intel·ligència Artificial, bessó digital, etc

Podran tenir la condició de beneficiaris els organismes de recerca i de difusió de coneixements que compleixin amb els requisits de l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ja sigui de manera individual o en agrupacions previstes en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Són considerats organismes de recerca i difusió de coneixements en la categoria d'Universitats i Centres de Recerca, entre altres:
a) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris o altres entitats de recerca pròpies, com a Grups de Recerca o Càtedres, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
c) Altres centres públics d'I+D+i, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social tinguin la I+D+i com a activitat principal.
d) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal vàlidament inscrits en el moment de la presentació de la sol·licitud en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.
e) Universitats privades amb capacitats d'I+D.
f) Centres privats d'I+D, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que tinguin definida en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social a la I+D com a activitat principal.

Les subvencions s'atorgaran a fons perdut al centre de coneixement, amb una intensitat màxima del 100% del pressupost finançable, amb un mínim 20.000 euros i un màxim de 150.000 euros, sempre que els projectes es trobin en l'àmbit de la I+D (nivell de maduresa tecnològica del projecte –TRL,technologicalreadinesslevel–1-6, és a dir, projectes que se situïn entre la recerca bàsica 1 i el desenvolupament/demostració tecnològica 6) i el destí d'aquests no impliqui directament una activitat econòmica.

Les sol·licituds per a l'obtenció d'ajuda es dirigiran a la Subdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística, de la Secretaria d'Estat de Turisme, òrgan competent per a ordenar i instruir el procediment, els formularis de sol·licitud del qual estaran disponibles per al seu emplenament i presentació en el portal d'ajudes del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (https:// www.mincotur.gob.es/portalayudas), on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris.

Es convoquen ajudes per a l'any 2021, en els termes establerts en les bases reguladores incloses en el capítol II d'aquesta ordre, destinades a finançar projectes d'I+D per a donar resposta als reptes de les destinacions turístiques.
La finalitat d'aquestes ajudes és donar resposta als set reptes de les destinacions turístiques.
La convocatòria s'emmarca en la inversió 2, «Programa de digitalització i intel·ligència per a destins i sector turístic», Projecte 1, «Pla de Transformació Digital de Destinacions Turístiques», del Component 14, denominat «Pla de modernització i competitivitat del sector turístic» del Pla de Recuperació, i contribuirà als objectius associats a aquesta, d'acord amb la normativa reguladora del mecanisme de recuperació i resiliència i del Pla de Recuperació a nivell europeu i nacional.
El pagament de l'ajuda tindrà el caràcter d'anticipat per import del 100 per cent de l'ajuda concedida.
El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 1.000.000,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà amb la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat», per un període d'un mes, és a dir, fins el dia 10 de febrer de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC