• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Modificació de l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes
Modificació de l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes


Reial Decret 115/2022, de 8 de febrer, publicat al BOE número 34, de 9 de febrer de 2022

09/02/2022

L'obligació de l'ús de mascaretes, fins ara regulada en els apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queda establerta en endavant en els següents termes:

«1. Les persones de sis anys d'ara endavant queden obligades a l'ús de mascaretes en els següents suposats:
a) En qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic.
b) En els esdeveniments multitudinaris que tenen lloc en espais a l'aire lliure, quan els assistents estiguin drets. Si estan asseguts, serà obligatori quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d'almenys 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents.
c) En els mitjans de transport aeri, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En espais tancats de vaixells i embarcacions quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres, excepte grups de convivents.

2. L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible en els següents suposats:
a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.
c) En aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formin part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reuneixin, com són les institucions per a l'atenció de persones majors o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reuneixin característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exerceixin les seves funcions tinguin cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa i de la dosi de record, acreditat per l'autoritat sanitària competent.
Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb discapacitat, ja que en aquest cas sí que és obligatori l'ús de mascareta.»

El present reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, el dia 10 de febrer de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC