• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
La normativa estatal dels lobbies locals centra el debat del Seminari de Dret Local de l’FMC
La normativa estatal dels lobbies locals centra el debat del Seminari de Dret Local de l’FMC


En la sessió del Seminari de Dret Local corresponent al mes de maig que la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant aquest matí amb 190 participants també s’analitza com es poden protegir les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, quins són els problemes de la revisió d'ofici i què passa amb els edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme

06/05/2022

El primer ponent d’aquesta sessió ha estat Javier Bermúdez Sánchez, professor de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid, que ha posat sobre la taula dos dubtes essencials sobre la regulació de grups d’interès: el primer és si cal regulació i el segon és si aquesta regulació és una exigència de transparència o de participació. En aquest sentit, en la seva ponència, que portava per títol ‘Els lobbies o grups d’interès en l’àmbit local i la nova normativa estatal, ha parlat dels problemes que plantegen tant la regulació local com l’autonòmica, quines són les competències locals, els àmbits objectiu i subjectiu, l’obligatorietat de registrar-se, el dret a ser rebuts, amb una atenció especial a la regulació a l’Ajuntament i la Comunitat de Madrid i la legislació de Castella-La Manxa, i quines són les reformes pendents de la regulació estatal.

A continuació, per parlar de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva whistleblowing), ens acompanya José Luís Piñar Mañas, president de la Secció de Dret Públic de la Comissió de Codificació del Ministeri de Justícia. La col·laboració ciutadana resulta indispensable per a l’eficàcia del Dret. Aquesta col·laboració no només es manifesta en el correcte compliment persona de les obligacions que a cadascú corresponen, sinó que també s’estén al compromís col·lectiu amb el bon funcionament de les institucions públiques i privades. En particular, la col·laboració ciutadana a l’hora de facilitar aquelles informacions que puguin ajudar la investigació i conseqüent persecució de conductes il·legals, ha de ser degudament regulada i protegida. Recordem que aquesta normativa atorga protecció adequada davant les represàlies que poden patir les persones físiques que informen, a través de procediments previstos en ella, alguna de les accions o omissions a que es refereix l’article 2.b) (Transposar a l’ordenament intern de la Directiva (UE) 2019/1937...).

Finalment, al grup de treball I, sobre personal, règim jurídic, hisenda i serveis, Alfredo Galán Galán, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ha explicat quins són els problemes pendents de la revisió d'ofici a la llum de la doctrina dels òrgans consultius. I al grup de treball II, sobre ordenació del territori, urbanisme i habitatge, medi ambient, serveis i béns públics, Joan Manel Fernández Barrios, lletrat consistorial dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, ha analitzat els edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme, amb la darrera reforma del Text Refós de la Llei d’Urbanisme mitjançant la Llei 2/2021 de 2 de del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC