• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aprova l'aplicació del catàleg electrònic CATCOMP
S'aprova l'aplicació del catàleg electrònic CATCOMP


Ordre ECO/121/2023, de 12 de maig, publicada al DOGC número 8918, de 18 de maig de 2023

18/05/2023

S'aprova l'aplicació del catàleg electrònic CATCOMP, eina per a la tramitació electrònica dels procediments de contractació basada en acords marc i d'específica dels sistemes dinàmics d'adquisicions, gestionats per la Comissió Central de Subministraments, en les condicions que s'estableixin en els plecs de clàusules administratives particulars corresponents. Aquesta aplicació inclou la creació i tramesa de peticions, la recepció i la valoració d'ofertes, així com el seguiment del lliurament dels béns i serveis.

L'aplicació ha estat desenvolupada d'acord amb els estàndards de programació de la Generalitat de Catalunya i resideix en les instal·lacions de l'empresa proveïdora de serveis.

Tots els òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat, entitats locals, universitats públiques i altres administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya han de dur a terme, mitjançant el catàleg electrònic CATCOMP, la tramitació especificada en el punt 1.1 dels expedients de contractació basada en els acords marc o sistemes dinàmics d'adquisicions als quals s'adhereixin, sempre que s'expliciti en els corresponents plecs de clàusules administratives particulars.

Aquesta ordre entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC