• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027


Decret 91/2023, de 16 de maig, publicat al DOGC número 8918, de 18 de maig de 2023

18/05/2023

S'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027, les determinacions normatives del qual figuren a l'annex 1 d'aquest decret.

El contingut íntegre del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027 es detalla a l'annex 2 d'aquest Decret i es pot consultar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l'eina que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya. El seu àmbit territorial està constituït per les conques internes i per les aigües subterrànies i costaneres associades. La DMA establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d’aigua. També establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per tant el primer cicle de planificació correspon al període 2009-2015, el segon al període 2016-2021 i el tercer al 2022-2027.

D’altra banda, es deroga el Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. També es deroga el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya i el Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques.

Aquest decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC