• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027
Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027


Acord GOV/108/2023, de 16 de maig, publicat al DOGC número 8918, de 18 de maig de 2023

18/05/2023

S’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 que s'adjunta com a annex 1. I es deixa sense efecte l'Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.

La programació i execució anuals de les actuacions previstes en el Programa es duu a terme en funció de les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Es disposar la publicació d'aquest Acord al DOGC, tret de l'annex 1, que es pot consultar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya; i d’un extracte amb els continguts assenyalat als apartats b) i c) de l'article 26.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en els termes que s'exposen a l'annex 2.

El nou pla està dissenyat amb l’objectiu de garantir l’accés a l’aigua de tots els usos, tot i el dèficit hídric estructural de les conques internes i l’emergència climàtica. A més, se centra a assegurar el bon estat del medi hídric davant d’un context amb una distribució cada cop més irregular de les pluges i amb fenòmens meteorològics més extrems. Té en compte els objectius, les eines i accions en matèria del cicle de l’aigua, tal com determina la Directiva marc de l’aigua europea.

El pla de gestió té com a objectiu principal avançar en l’autosuficiència hídrica del país a través de l’eficiència en la gestió de l’aigua. Per això, en els pròxims sis anys se centra a millorar la qualitat de les masses d’aigua i a garantir el subministrament de les conques internes de Catalunya sense dependre del règim pluviomètric. Aquest doble objectiu s’assoleix mitjançant la concreció de les mesures necessàries que cal aplicar i, sobretot, garantint el finançament adequat d’aquestes accions.

Tots els recursos hídrics addicionals que es preveu incorporar al sistema seran per donar resposta a les demandes ambientals de les masses d’aigua –cabals ambientals i recuperació d’aqüífers– i al dèficit de garantia actual. No es preveu en cap cas la reducció dels usos actuals i sí un impuls important de la reutilització per fomentar la substitució d’usos on això sigui possible.

En aquest període, pel que fa a la necessitat d’abastament urbà, es preveu una demanda més o menys constant, i aquesta ja s’ha ajustat amb escreix en els darrers anys (tenim una de les taxes de consum urbà més baixes d’Europa). Tot i això, l’actual situació de sequera, que s’està perllongant des del 2021, ha provocat que algunes mesures previstes s’avancin i puguin estar enllestides abans del previst.

El pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya també fa especial èmfasi en la millora hidromorfològica i la restauració de cabals ambientals i connectivitat fluvial i té en especial atenció les mesures per fer front als efectes del canvi climàtic i la davallada de recursos disponibles per als usos i el medi.

Per això, fa especial incidència en l’aigua regenerada, i en segon terme, la dessalinització, com a mesures per compatibilitzar usos i preservació de cabals de manteniment als rius i sistemes aquàtics.

El Programa de mesures s’articula en 4 blocs:

- Assoliment dels objectius ambientals: Es destinaran 866,6 milions d’euros (el 35,6% del pressupost) a actuacions destinades a la millora del medi hídric (actuacions de sanejament, gestió de la contaminació difusa, actuacions per a la restauració hidromorfològica, entre d’altres).

- Atenció a les demandes i racionalitat en l’ús de l’aigua: Es destinaran 1.417 milions d’euros (un 58,2% del total), a actuacions per incrementar la disponibilitat, la regeneració i la modernització de regadius.

- Adaptació a fenòmens eventuals i extrems: Es destinaran prop de 150 milions d’euros a aquest bloc (6,1% del total), a actuacions per reduir els riscos d’inundació.

- Coneixement i governança: Es destinaran 3,6 milions d’euros (un 0,1% del pressupost total) a aquest àmbit per fomentar la recerca i el desenvolupament en el cicle integral de l’aigua, triplicant gairebé la inversió destinada en aquest àmbit en l’anterior cicle de planificació.

Tota la informació del pla està disponible en aquest enllaç.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC