• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2023
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2023


Resolució CLT/1756/2023, de 16 de maig, publicada al DOGC número 8923, de 25 de maig de 2023

25/05/2023

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020);

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 3 maig de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/1622/2023, de 9 de maig (DOGC núm. 8916, de 16.5.2023);

c) La normativa general de subvencions.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.

Per poder sol·licitar aquesta línia de subvencions, cal que la persona representant de l'ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT). Per poder signar amb aquesta targeta és necessari disposar d'un lector de targetes criptogràfiques homologat i del programari corresponent.

El període per presentar les sol·licituds és del 26 de maig al 12 de juny de 2023. El dia 12 de juny de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC