ODS número 3: Salut i Benestar i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats

Les taxes d'obesitat entre els infants i joves han anat en augment en les darrers dècades a la majoria de països europeus. Un fenomen que té moltes implicacions per a la salut pública (física i psíquica), més tenint en compte que l'obesitat en la infància i l'adolescència és un dels principals predictors d'obesitat en l'edat adulta. La complexitat del problema requereix de solucions multidimensionals i de la col·laboració entre diversos agents


17/07/2023

De l'anàlisi del fenomen es desprèn que el fet de viure en un context desafavorit o que els progenitors siguin obesos són dos factors molt correlacionats amb la incidència de l'obesitat entre infants i joves. Per tant, és important que les polítiques públiques que s'adoptin per combatre i prevenir aquest problema es vehiculin a través: 1) d'intervencions familiars per fomentar estils de vida més saludables, 2) de programes educatius a les escoles i 3) de mesures d'assistència social.

També és recomanable crear entorns locals que facilitin l'activitat física (amb parcs i places distribuïts per tota la ciutat, carrils bici, rutes escolars segures, etc.) i que previnguin l'exposició a hàbits poc saludables (minimitzant la presència d'aliments poc saludables a les escoles o la implantació de restaurants de menjar ràpid prop de zones escolars).

Un bon exemple en aquest sentit és el Programa de Vida Saludable d'Amsterdam (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht), una estratègia multidimensional per combatre i prevenir l'obesitat entre els 2 i els 18 anys, que inclou mesures com ara: la creació de rutes segures per anar en bici, la subvenció d'activitats esportives per a infants de famílies desafavorides, la implementació d'un programa d'alimentació escolar saludable, l'organització de tallers comunitaris sobre vida saludable, o l'establiment de mecanismes de coordinació entre els departaments municipals d'esports, d'urbanisme, de serveis socials i d'educació.