La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017, preveu un procés d’estabilització de l’ocupació temporal en les administracions Públiques, per mitjà de la convocatòria en determinats sectors d’activitat, en torn lliure, d’un nombre de places superior al resultant de la taxa de reposició

26/03/2018

Aquest procés es completa amb dues altres mesures complementàries:

· La previsió de convocatòria de les places que, en els termes previstos en la DT 4a del Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estiguin dotades pressupostàriament i, des d’una data anterior a l’1 de gener de 2005, hagin estat ocupades ininterrompudament de forma temporal

· La convocatòria de les places corresponents al personal declarat indefinit no fix per mitjà de sentència judicial, no computa a efectes de taxa de reposició.

Us adjuntem la Circular 5/2018, de la FEMP, de 23 de març de 2018, en la que trobareu un resum detallat d’aquesta informació.