Resolució de 4 d’abril de 2018, publicada al BOE número 83, de 5 d’abril de 2018

10/04/2018

La Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals estableix en el seu apartat tercer que el producte total cost màxim de les operacions d'endeutament, incloent comissions i altres despeses, excepte les comissions citades a l'annex 3, no podrà superar el cost de finançament de l'estat al termini mitjà de l'operació, incrementat en la diferència que correspongui segons s'establert a l'annex 3 d'aquesta resolució.

Les entitats locals que tinguin eines de valoració pròpies o assessorament extern independent poden determinar, en el moment de l'operació, el cost del finançament del Tresor en funció de la metodologia que figura a l'annex 2 d'aquesta resolució. La resta d'administracions, per conèixer el cost de finançament de l'Estat a cada termini, faran servir la taula de tipus fix o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els costos màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin un de nous.

L’annex 1 de la resolució publica l’actualització mensual del cost de finançament de l’Estat a cada termini.