El darrer dia de 2020 el BOE publicà el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (i la correcció d’errades al BOE 26-1-2020)
Aquest RDLL és el marc normatiu que dicta el Govern de l’Estat per vehicular el destí d’aproximadament 140.000 milions d’euros per a 2021-2026, provinents de l’Instrument Europeu de Recuperació (Next Generation EU), per al finançament d’actuacions que han de servir per sortir de la crisi econòmica provocada per la COVID-19. Per aconseguir-ho, la norma inclou la reforma de diverses lleis amb l’objectiu d’aconseguir més agilitat en la posada en marxa dels projectes i una simplificació dels procediments

02/02/2021

L’art. 2 del reial decret llei detalla l’àmbit d’aplicació de les diferents disposicions que la norma conté, i que alteren la regulació vigent en matèria de convenis (art. 59 i ss.), contractació (art. 49 i ss.), subvencions (art. 60 i ss.) i avaluacions ambientals (art. 66 i ss.), amb caràcter particular, per a la gestió i execució de projectes i actuacions finançables amb els fons de l’Instrument Europeu de Recuperació, Fons Europeu de Desenvolupament Regional, Fons Social Europeu Plus, Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i Fons Europeu Marítim i de Pesca.

La norma preveu a l’art. 8 una nova forma de col·laboració público-privada per a la promoció de Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) respecte dels quals, les entitats interessades hauran d’inscriure’s en el registre estatal que es crea i que dependrà del Ministeri d’Hisenda.

S’imposa normativament la planificació estratègica com a eina de recolzament en la consecució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que aprovarà el Consell de Ministres, fixant les actuacions i projectes assignats, estimació d’inversions i despeses, una descripció dels objectius i accions, proposta de reorganització de recursos, així com una proposta de formació. En aquest sentit, per executar o realitzar aquests instruments de gestió (PRTR) es podran crear consorcis.

Normativament el reial decret llei, com s’ha apuntat més amunt, té impacte en altres lleis, que reforma parcialment, com ara, entre d’altres, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic (DF2ª), la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (DF3ª), la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (DF5ª), i la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d’obra pública. A destacar, la modificació de l’art. 208.2.a) LCSP, que suprimeix amb caràcter general l’abonament, en cas de suspensió del contracte, del 3% del preu de les prestacions que hauria d’haver executat el contractista durant el període de suspensió, conforme al previst en el programa de treball o en el propi contracte (apartat 5è).

En relació als fons, és de destacar la reunió que es va fer el dia 20 de gener de 2021 entre el Govern de Catalunya i representants de les administracions locals catalanes, entre ells la Federació de Municipis de Catalunya, en el decurs de la qual el Govern va proposar al món local impulsar projectes conjunts en els àmbits de la sostenibilitat i la digitalització que puguin ser finançats pel fons Next Generation EU per mitjà de la constitució d’un consorci.