Resolució de 6 de Juny de 2021, de l'INAP, publicada al BOE número 137, de 9 de juny

10/06/2021

Mitjançant aquesta resolució es convoquen activitats formatives descentralitzades segons la modalitat i característiques descrites en l'annex. La informació publicada en l'annex pot ampliar-se en la fitxa descriptiva de cada acció formativa, a la qual es podrà accedir a través de l'adreça http://buscadorcursos.inap.es/. En ella es detallen els objectius d'aprenentatge, continguts, horari, lloc de celebració, així com una altra informació d'interès.

Podran participar en les activitats formatives relacionades en l'annex els empleats públics al servei de l'Administració Local. Els requisits específics de participació en cada acció formativa es detallen en l'annex.

Qui desitgi participar en les accions formatives d'aquesta convocatòria i compleixi amb els requisits generals i específics per a cada activitat formativa, haurà d'emplenar la corresponent sol·licitud electrònica, a la qual es pot accedir a través de l'adreça https://buscadorcursos.inap.es. Per realitzar la inscripció caldrà comptar amb l'autorització prèvia del superior jeràrquic. A l'efecte de formalitzar aquesta autorització, el sistema d'inscripció permetrà descarregar la sol·licitud, que haurà de conservar-se i que podrà ser requerida per l'INAP en qualsevol moment.

Es podran presentar sol·licituds a 3 activitats formatives incloses en l'annex.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptant a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el «BOE».

Es pot sol·licitar informació addicional sobre aquesta convocatòria enviant un missatge a fl@inap.es.