Resolució de 10 de juny de 2022, publicada al DOGC número 8691, de 17 de juny de 2022

17/06/2022

Convocatòria, en l'àmbit de la promoció de la competència, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses que adoptin i implantin en la seva organització un programa de compliance en matèria de competència.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució de 28 d'abril de 2022, del president de l'ACCO, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliance en matèria de competència de les empreses (DOGC núm. 8667, de 13.5.2022).

La base reguladora 4 estableix els requisits, condicions i incompatibilitats. D'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'empresa sol·licitant també ha de complir la quota de reserva per a la integració social de les persones amb discapacitat, establerta per la legislació vigent. Aquest requisit s'acredita mitjançant una declaració responsable inclosa al formulari de sol·licitud.

El termini de presentació de les sol·licituds anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 29 de juliol de 2022.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds i la documentació s'estableix a les bases 7 i 8 de les bases reguladores d'aquestes subvencions.