Ordre EDU/258/2023, de 22 de novembre, publicada al DOGC número 9050, de 28 de novembre de 2023

28/11/2023

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades als ens locals de Catalunya, per al finançament de personal docent en centres d'educació especial de la seva titularitat que esdevinguin proveïdors de serveis i recursos pels centres ordinaris durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

La finalitat de la subvenció és finançar la contractació de personal docent en els centres d'educació especial de titularitat municipal per tal de dotar-los dels mitjans personals necessaris per desenvolupar la tasca de proveïment de serveis i recursos als centres ordinaris, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu d'acord amb el que estableix el Decret 150/2017, de 17 d'octubre.

Els centres d'educació especial de titularitat dels ens locals de Catalunya als quals es concedeixi la subvenció pel fet de tenir professionals que poden proveir de serveis i recursos als centres ordinaris, obtindran el reconeixement de centre d'educació especial proveïdor de serveis i recursos (d'ara endavant CEEPSIR).

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles d'educació especial que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Educació, per a la creació del centre.

b) Que figurin inscrits en el registre de centres docents del Departament d'Educació.

c) Que tinguin autorització del Departament d'Educació per impartir educació bàsica obligatòria.